e-experts.gr - APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » UPS » APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA » APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA
[BR900GI]

Ç APC åßíáé ìéá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò êáôáóêåõÜóôñéåò åôáéñåßåò UPS ðáãêïóìßùò. Ïé ðñïôÜóåéò ôçò ÷áñáêôçñßæïíôáé ðÜíôá áðü ðëçñüôçôá áëëÜ êáé êïñõöáßá áîéïðéóôßá óôïí åõáßóèçôï ôïìÝá ôçò óôáèåñïðïßçóçò êáé ôçò áäéÜëåéðôçò ðáñï÷Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò. Ç óåéñÜ BACK UPS RS áðïôåëåß ôçí åéóáãùãéêÞ ðñüôáóç ôçò åôáéñåßáò ãéá ôçí áðáñáßôçôç ðñïóôáóßá ôïõ õðïëïãéóôÞ, óõíäÝåôáé ìÝóù ôçò èýñáò USB êáé äéáèÝôåé ïèüíç LCD ãéá íá ðáñáêïëïõèåßôå ôçí êáôÜóôáóç ëåéôïõñãßáò ôïõ.

 • Éó÷ýò: 540Watts / 900VA
 • Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò: line interactive
 • Áðïäïôéêüôçôá ìå ðëÞñç öïñôßï: 81%
 • Surge energy rating: 600 Joules
 • Ôõðéêüò ÷ñüíïò öüñôéóçò: 8 þñåò
 • ¸îïäïé: 4 x IEC 320 C13 (Battery Backup), 4 x IEC 320 C13 Surge Protection, 2 IEC Jumpers Battery Backup
 • Ðñïóôáóßá äåäïìÝíùí ãñáììÞò: áíáëïãéêÞ ôçëåöùíéêÞ ãñáììÞ ãéá phone/fax/modem/DSL (RJ-11 connector), ãñáììÞ äéêôýïõ 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector)
 • Äéáóýíäåóç ìå pc: USB
 • Input voltage: 230V
 • Ôýðïò ìðáôáñßáò áíôéêáôÜóôáóçò: RBC123
 • ÄéáóôÜóåéò (ÐxÂxÕ): 100 x 382 x 250 mm
 • ÂÜñïò: 10.72kg
 • Åããýçóç: 3 ÷ñüíéá onsite (2 ÷ñüíéá ãéá ôçí ìðáôáñßá)

 238.90€ 
:
APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA
APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA

: åíôüò 24 ùñþí

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA
APC
APC
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8100 (4 Core, 3.6GHz) ...
: 509.90€


.
/ APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad