e-experts.gr - Brother DCP-L2520DW Mono MFP
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÅêôõðùôéêÜ » Ðïëõìç÷áíÞìáôá » Laser MFPs » Brother DCP-L2520DW Mono MFP » Brother DCP-L2520DW Mono MFP
[DCP-L2520DW]
 • Ôå÷íïëïãßá åêôýðùóçò: ìïíü÷ñùìï ðïëõìç÷Üíçìá laser Á4 ìå ïèüíç LCD 2 ãñáììþí
 • Åêôýðùóç: Ýùò 2400x600 dpi 
 • ÁíôéãñáöÞ: Ýùò 600x600 dpi, óìßêñõíóç / ìåãÝíèõíóç 25% - 400%, N in 1 (2in1, 4in1)
 • ÓÜñùóç: áóðñüìáõñç & Ýã÷ñùìç Ýùò 600x2400 dpi
 • Öáî: -
 • Tá÷ýôçôá åêôýðùóçò/áíôéãñáöÞò: Ýùò 26 óåëßäåò áíÜ ëåðôü
 • Åêôýðùóç 1çò óåëßäáò: Ýùò 8.5 äåõôåñüëåðôá 
 • ÅíóùìáôùìÝíç ìíÞìç: 32MB  
 • Áõôüìáôïò Ôñïöïäüôçò: -
 • ×ùñçôéêüôçôá åéóüäïõ: äßóêïò 1: 250 öýëëá, äßóêïò multipurpose: 1 öýëëï
 • ÌåãÝèç ÷áñôéïý: äßóêïò 1: Letter, Executive, A4, A5, A6, äßóêïò multipurpose: 76.2 - 215.9mm (ðëÜôïò), 127 - 355.6mm (ìÞêïò) 
 • ÂÜñïò ÷áñôéïý: äßóêïò 1: áðü 60g/m² Ýùò 105g/m²; äßóêïò multipurpose: áðü 60g/m² Ýùò 163g/m²
 • Ôýðïé ÷áñôéïý: äßóêïò 1: ÷áñôß (áðëü, ëåðôü, áíáêõêëùìÝíï); äßóêïò multipurpose: ÷áñôß (áðëü, ëåðôü, ÷ïíôñü, áíáêõêëùìÝíï), öÜêåëá, åôéêÝôåò
 • ×ùñçôéêüôçôá åîüäïõ: 100 öýëëá ìå üøç ðñïò ôá êÜôù, 1 öýëëï ìå üøç ðñïò ôá êÜôù
 • Åêôýðùóç äýï üøåùí: áõôüìáôá (õðïóôçñßæåôáé ìüíï óå ìÝãåèïò ÷áñôéïý Á4)
 • Scan Destination: Email, Image, OCR, File, SharePoint, Evernote & Searchable PDF
 • Ìçíéáßá áðüäïóç: Ýùò 10.000 óåëßäåò áíÜ ìÞíá 
 • Óõíéóôþìåíç áðüäïóç: 250 - 2.000 óåëßäåò áíÜ ìÞíá
 • Óõíäåóéìüôçôá: USB 2.0 (äåí ðåñéëáìâÜíåôáé êáëþäéï USB), Wireless 801.11n (WiFi Direct), iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud Print
 • Ãëþóóåò: GDI
 • ÓõìâáôÜ ëåéôïõñãéêÜ: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, Linux
 • Áíáëþóéìá: Toner TN-2310 1.2k, Toner TN-2320 2.6k, Drum DR-2300 12k (áñ÷éêü toner 700 óåëßäùí)
 • ÄéáóôÜóåéò (ÐxÂxÕ): 409 x 398.5 x 267 mm
 • ÂÜñïò: 9.7kg 
 • Åããýçóç: 2 Ýôç Carry In

 


 186.90€ 
:
Brother DCP-L2520DW Mono MFP
Brother DCP-L2520DW Mono MFPBrother DCP-L2520DW Mono MFP

: åíôüò 2-3 åñãÜóéìùí çìåñþí

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Brother DCP-L2520DW Mono MFP
Brother TN-2320 Toner 2.6K
Brother TN-2320 Toner 2.6K
81.90€
Buy 1 'Brother TN-2320 Toner 2.6K' now
Brother
Brother
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8130U (2.2GHz - Turbo Bo ...
: 639.90€


.
/ Brother DCP-L2520DW Mono MFP
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount