e-experts.gr - Brother DCP-T500W Multifunctional Ink Tank Printer
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÅêôõðùôéêÜ » Ðïëõìç÷áíÞìáôá » Inkjet MFPs » Brother DCP-T500W Multifunctional Ink Tank Printer » Brother DCP-T500W Multifunctional Ink Tank Printer
[DCP-T500W]
 • Ôå÷íïëïãßá åêôýðùóçò: Ýã÷ñùìï ðïëõìç÷Üíçìá inkjet Á4
 • Åêôýðùóç: Ýùò 1200x6000 dpi 
 • ÁíôéãñáöÞ: Ýùò 1200x1200 dpi, óìßêñõíóç / ìåãÝíèõíóç 25% - 400%
 • ÓÜñùóç: áóðñüìáõñç & Ýã÷ñùìç Ýùò 1200x2400 dpi (ïðôéêÞ), Ýùò 19200x19200 (interpolated)
 • Öáî: -
 • Tá÷ýôçôá åêôýðùóçò: Ýùò 27 óåë/ëåðôü áóðñüìáõñç (Ýùò 11 óåë/ëåðôü ISO/IEC 24734), Ýùò 10 óåë/ëåðôü Ýã÷ñùìç (Ýùò 6 óåë/ëåðôü ISO/IEC 24734) 
 • ÅíóùìáôùìÝíç ìíÞìç: 64MB  
 • Áõôüìáôïò Ôñïöïäüôçò: -
 • ×ùñçôéêüôçôá åéóüäïõ: äßóêïò: 100 öýëëùí
 • ÌåãÝèç ÷áñôéïý: A4, A5, A6, Letter, Executive, Legal, öÜêåëá (C5, Com-10, DL, Monarch), 10x15cm, Index Cards, Photo-2L
 • Ôýðïé ÷áñôéïý: ÷áñôß (áðëü, ãõáëéóôåñü, öùôïãñáöéêü), öÜêåëá
 • ×ùñçôéêüôçôá åîüäïõ: 50 öýëëá
 • Åêôýðùóç äýï üøåùí: ÷åéñïêßíçôá
 • Scan Destination: E-mail, image, file
 • Óõíäåóéìüôçôá: USB 2.0 (äåí ðåñéëáìâÜíåôáé êáëþäéï USB), Wireless 802.11n, Brother iPrint&Scan, Google Clould Print
 • ÓõìâáôÜ ëåéôïõñãéêÜ: Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2003, Server 2003 R2, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Mac OS X 10.7.5, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.9.x
 • Áíáëþóéìá Óõóêåõáóßáò: BT6000BK (ìáýñï) 6000 óåëßäùí, BT5000C (êõáíü) 5000 óåëßäùí. BT5000M (ìáôæÝíôá) 5000 óåëßäùí, BT5000Y (êßôñéíï) 5000 óåëßäùí
 • ÄéáóôÜóåéò (ÕxÐxÂ): 161 x 435 x 374 mm
 • ÂÜñïò: 7.1kg 
 • Åããýçóç: 2 Ýôç

 229.90€  169.90€ 
:
Brother DCP-T500W Multifunctional Ink Tank Printer
Brother DCP-T500W Multifunctional Ink Tank PrinterBrother DCP-T500W Multifunctional Ink Tank Printer

: åíôüò 2-3 åñãÜóéìùí çìåñþí

:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Brother DCP-T500W Multifunctional Ink Tank Printer
Brother BT5000C Cyan 5K
Brother BT5000C Cyan 5K
9.90€
Buy 1 'Brother BT5000C Cyan 5K' now
Brother BT5000M Magenta 5K
Brother BT5000M Magenta 5K
9.90€
Buy 1 'Brother BT5000M Magenta 5K' now
Brother BT5000Y Yellow 5K
Brother BT5000Y Yellow 5K
9.90€
Buy 1 'Brother BT5000Y Yellow 5K' now
Brother BT6000BK Black 6K
Brother BT6000BK Black 6K
11.90€
Buy 1 'Brother BT6000BK Black 6K' now
Global Office Paper A4 80gr 500ö
Global Office Paper A4 80gr 500ö
3.90€
Buy 1 'Global Office Paper A4 80gr 500ö' now
MultiCopy Original White A4 80gr 500ö
MultiCopy Original White A4 80gr 500ö
4.50€
Buy 1 'MultiCopy Original White A4 80gr 500ö' now
Brother
Brother
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Brother DCP-T500W Multifunctional Ink Tank Printer
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid