e-experts.gr - Brother FAX-2840 Laser Fax
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » Ôçëåðéêïéíùíßåò » Fax » Brother FAX-2840 Laser Fax » Brother FAX-2840 Laser Fax
[FAX-2840]
 • Ôå÷íïëïãßá åêôýðùóçò: ìïíü÷ñùìï laser fax Á4 ìå ïèüíç LCD 2 ãñáììþí
 • Öáî: Super G3 33.6Kbps, ìíÞìç Ýùò 400 óåëßäåò, 200 áñéèìïß Üìåóçò êëÞóçò
 • ÌÝãéóôç ðïéüôçôá åêôýðùóçò: Ýùò 300 x 600 dpi
 • Tá÷ýôçôá áóðñüìáõñçò åêôýðùóçò: Ýùò 20 óåëßäåò áíÜ ëåðôü
 • Åêôýðùóç 1çò óåëßäáò: óå ëéãüôåñï áðü 12 äåõôåñüëåðôá
 • ÁíôéãñáöÞ: Ýùò 300x600 dpi, óìßêñõíóç / ìåãÝíèõíóç 25% - 400%, N in 1 (2in1, 4in1)
 • ÅíóùìáôùìÝíç ìíÞìç: 16MB
 • Ôá÷ýôçôá åðåîåñãáóôÞ: ARM9 200MHz
 • Áõôüìáôïò ôñïöïäüôçò ADF: 30 öýëëá
 • ×ùñçôéêüôçôá åéóüäïõ: äßóêïò 250 öýëëùí, bypass 1 öýëëïõ
 • Åßäç ÷áñôéïý: ÷áñôß (áðëü, áíáêõêëùìÝíï)
 • ÌåãÝèç ÷áñôéïý:  A4, A5, B5, A6, Executive
 • ÂÜñïò ÷áñôéïý: äßóêïò: 60g/m² Ýùò 105g/m², bypass: 60g/m² Ýùò 163g/m², ADF: 60g/m² Ýùò 90g/m²
 • ×ùñçôéêüôçôá åîüäïõ: 100 öýëëá face down
 • Óõíäåóéìüôçôá: RJ11
 • Áíáëþóéìá Óõóêåõáóßáò: Drum 12.000 óåëßäùí & áñ÷éêü Toner 1000 óåëßäùí
 • Ìçíéáßá áðüäïóç (ðñïôåéíüìåíç): 250 Ýùò 2.000 óåëßäåò áíÜ ìÞíá
 • ÄéáóôÜóåéò (ÐxÂxÕ): 368 x 360 x 311 mm
 • ÂÜñïò: 8.8kg 
 • Åããýçóç: 2 Ýôç

 259.90€  219.90€ 
:
Brother FAX-2840 Laser Fax
Brother FAX-2840 Laser Fax

: åíôüò 2-3 åñãÜóéìùí çìåñþí

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Brother FAX-2840 Laser Fax
Brother TN-2210 Toner 1.2K
Brother TN-2210 Toner 1.2K
41.90€
Buy 1 'Brother TN-2210 Toner 1.2K' now
Global Office Paper A4 80gr 500ö
Global Office Paper A4 80gr 500ö
3.90€
Buy 1 'Global Office Paper A4 80gr 500ö' now
MultiCopy Original White A4 80gr 500ö
MultiCopy Original White A4 80gr 500ö
4.50€
Buy 1 'MultiCopy Original White A4 80gr 500ö' now
Premium Copy A4 80gr 500ö
Premium Copy A4 80gr 500ö
3.90€
Buy 1 'Premium Copy A4 80gr 500ö' now
Brother TN-2220 Toner 2.6K
Brother TN-2220 Toner 2.6K
78.90€
Buy 1 'Brother TN-2220 Toner 2.6K' now
Brother DR-2200 Drum 12K
Brother DR-2200 Drum 12K
90.90€
Buy 1 'Brother DR-2200 Drum 12K' now
Pelikan 1256 Brother DR-2200 12K
Pelikan 1256 Brother DR-2200 12K
59.90€
Buy 1 'Pelikan 1256 Brother DR-2200 12K' now
Brother
Brother
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8100 (4 Core, 3.6GHz) ...
: 509.90€


.
/ Brother FAX-2840 Laser Fax
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount