e-experts.gr - Brother MFC-1910W Mono MFP
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÅêôõðùôéêÜ » Ðïëõìç÷áíÞìáôá » Laser MFPs » Brother MFC-1910W Mono MFP » Brother MFC-1910W Mono MFP
[MFC-1910W]
 • Ôå÷íïëïãßá åêôýðùóçò: ìïíü÷ñùìï ðïëõìç÷Üíçìá laser Á4 ìå ïèüíç LCD 2 ãñáììþí
 • Åêôýðùóç: Ýùò 2400x600 dpi 
 • ÁíôéãñáöÞ: Ýùò 600x600 dpi, óìßêñõíóç / ìåãÝíèõíóç 25% - 400%, N in 1 (2in1, 4in1)
 • ÓÜñùóç: áóðñüìáõñç & Ýã÷ñùìç Ýùò 600x1200 dpi
 • Öáî: 14.4kbps, ìíÞìç 400 óåëßäùí, PC Fax (áðïóôïëÞ & ëÞøç) *
 • Tá÷ýôçôá åêôýðùóçò/áíôéãñáöÞò: Ýùò 20 óåëßäåò áíÜ ëåðôü
 • Åêôýðùóç 1çò óåëßäáò: Ýùò 10 äåõôåñüëåðôá 
 • ÅíóùìáôùìÝíç ìíÞìç: 32MB  
 • Áõôüìáôïò Ôñïöïäüôçò: 10 óåëßäåò ADF
 • ×ùñçôéêüôçôá åéóüäïõ: äßóêïò 1: 150 öýëëá, ADF: 10 öýëëá
 • ÌåãÝèç ÷áñôéïý: äßóêïò 1: A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5, Executive; ADF: A4, Letter, Legal, Folio
 • ÂÜñïò ÷áñôéïý: äßóêïò 1: áðü 65g/m² Ýùò 105g/m²; ADF: áðü 65 Ýùò 90g/m²
 • Ôýðïé ÷áñôéïý: äßóêïò 1: ÷áñôß (áðëü, áíáêõêëùìÝíï); ADF: ÷áñôß (áðëü, áíáêõêëùìÝíï)
 • ×ùñçôéêüôçôá åîüäïõ: 50 öýëëá ìå üøç ðñïò ôá êÜôù
 • Åêôýðùóç äýï üøåùí: -
 • Scan Destination: Email, Image, File
 • Óõíéóôþìåíç áðüäïóç: 250 - 1.800 óåëßäåò áíÜ ìÞíá
 • Óõíäåóéìüôçôá: USB 2.0 (äåí ðåñéëáìâÜíåôáé êáëþäéï USB), Wireless 801.11n, iPrint&Scan app
 • Ãëþóóåò: GDI
 • ÓõìâáôÜ ëåéôïõñãéêÜ: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2003/R2, OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, Linux
 • Áíáëþóéìá: Toner TN-1050 1k, Drum DR-1050 10k (áñ÷éêü toner 700 óåëßäùí)
 • ÄéáóôÜóåéò (ÐxÂxÕ): 385 x 340 x 283 mm
 • ÂÜñïò: 8.2kg 
 • Åããýçóç: 2 Ýôç Carry In

 

* ìå ôç ëåéôïõñãßá PC Fax Receive ìðïñåßôå íá äÝ÷åóôå ôá åéóåñ÷üìåíá öáî óôïí õðïëïãéóôÞ óáò êáé íá åðéëÝãåôå åóåßò ðïéÜ èá åêôõðþóåôå Þ íá ôá ðñïùèåßôå óå êÜðïéï ëïãáñéáóìü email (ç ëåéôïõñãßá áõôÞ åßíáé óõìâáôÞ ìüíï ìå Windows 8/7/Vista/XP/2000, ôï ëïãéóìéêü èá ðñÝðåé íá ôï êáôåâÜóåôå áðü ôï Brother Solution Center)


 179.90€ 
:
Brother MFC-1910W Mono MFP
Brother MFC-1910W Mono MFPBrother MFC-1910W Mono MFP

: åíôüò 2-3 åñãÜóéìùí çìåñþí

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Brother MFC-1910W Mono MFP
Brother DR-1050 Drum 10K
Brother DR-1050 Drum 10K
68.90€
Buy 1 'Brother DR-1050 Drum 10K' now
Brother TN-1050 Toner 1K
Brother TN-1050 Toner 1K
36.90€
Buy 1 'Brother TN-1050 Toner 1K' now
MultiCopy Original White A4 80gr 500ö
MultiCopy Original White A4 80gr 500ö
4.50€
Buy 1 'MultiCopy Original White A4 80gr 500ö' now
Global Office Paper A4 80gr 500ö
Global Office Paper A4 80gr 500ö
3.90€
Buy 1 'Global Office Paper A4 80gr 500ö' now
Brother
Brother
OtterBox iPad mini 4 Defender Black (77-52771)
OtterBox iPad mini 4 Defender Black (77-52771)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 69.90€


.
/ Brother MFC-1910W Mono MFP
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount