e-experts.gr - Brother MFC-L2720DW Mono MFP
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÅêôõðùôéêÜ » Ðïëõìç÷áíÞìáôá » Laser MFPs » Brother MFC-L2720DW Mono MFP » Brother MFC-L2720DW Mono MFP
[MFC-L2720DW]
 • Ôå÷íïëïãßá åêôýðùóçò: ìïíü÷ñùìï ðïëõìç÷Üíçìá laser Á4 ìå ïèüíç áöÞò 2.7''
 • Åêôýðùóç: Ýùò 2400x600 dpi 
 • ÁíôéãñáöÞ: Ýùò 600x600 dpi, óìßêñõíóç / ìåãÝíèõíóç 25% - 400%, ID Copy, N in 1 (2in1, 4in1)
 • ÓÜñùóç: áóðñüìáõñç & Ýã÷ñùìç Ýùò 600x2400 dpi
 • Öáî: 33.6kbps Super G3, ìíÞìç 400 óåëßäùí, iFax, PC Fax (áðïóôïëÞ & ëÞøç) *
 • Tá÷ýôçôá åêôýðùóçò/áíôéãñáöÞò: Ýùò 30 óåëßäåò áíÜ ëåðôü
 • Åêôýðùóç 1çò óåëßäáò: Ýùò 8.5 äåõôåñüëåðôá 
 • ÅíóùìáôùìÝíç ìíÞìç: 64MB  
 • Áõôüìáôïò Ôñïöïäüôçò: 35 óåëßäåò ADF
 • ×ùñçôéêüôçôá åéóüäïõ: äßóêïò 1: 250 öýëëá, äßóêïò multipurpose: 1 öýëëï, ADF: 35 öýëëá
 • ÌåãÝèç ÷áñôéïý: äßóêïò 1: Letter, Executive, A4, A5, A6, äßóêïò multipurpose: 76.2 - 215.9mm (ðëÜôïò), 127 - 355.6mm (ìÞêïò) 
 • ÂÜñïò ÷áñôéïý: äßóêïò 1: áðü 60g/m² Ýùò 105g/m²; äßóêïò multipurpose: áðü 60g/m² Ýùò 163g/m²; ADF: áðü 64 Ýùò 90g/m²
 • Ôýðïé ÷áñôéïý: äßóêïò 1: ÷áñôß (áðëü, ëåðôü, áíáêõêëùìÝíï); äßóêïò multipurpose: ÷áñôß (áðëü, ëåðôü, ÷ïíôñü, áíáêõêëùìÝíï), öÜêåëá, åôéêÝôåò; ADF: ÷áñôß (áðëü, áíáêõêëùìÝíï)
 • ×ùñçôéêüôçôá åîüäïõ: 100 öýëëá ìå üøç ðñïò ôá êÜôù, 1 öýëëï ìå üøç ðñïò ôá êÜôù
 • Åêôýðùóç äýï üøåùí: áõôüìáôá (õðïóôçñßæåôáé ìüíï óå ìÝãåèïò ÷áñôéïý Á4)
 • Scan Destination: FTP, Email, Cloud
 • Ìçíéáßá áðüäïóç: Ýùò 10.000 óåëßäåò áíÜ ìÞíá 
 • Óõíéóôþìåíç áðüäïóç: 250 - 2.000 óåëßäåò áíÜ ìÞíá
 • Óõíäåóéìüôçôá: USB 2.0 (äåí ðåñéëáìâÜíåôáé êáëþäéï USB), 10/100 TX Ethernet, Wireless 801.11n (WiFi Direct), iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud Print
 • Ãëþóóåò: PCL6, BR-Script3 (PostScript 3 Language Emulation)
 • ÓõìâáôÜ ëåéôïõñãéêÜ: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, Linux
 • Áíáëþóéìá: Toner TN-2310 1.2k, Toner TN-2320 2.6k, Drum DR-2300 12k (áñ÷éêü toner 1.200 óåëßäùí)
 • ÄéáóôÜóåéò (ÕxÐxÂ): 409 x 398.5 x 316.5 mm
 • ÂÜñïò: 11.6kg 
 • Åããýçóç: 2 Ýôç Carry In

 

* ìå ôç ëåéôïõñãßá PC Fax Receive ìðïñåßôå íá äÝ÷åóôå ôá åéóåñ÷üìåíá öáî óôïí õðïëïãéóôÞ óáò êáé íá åðéëÝãåôå åóåßò ðïéÜ èá åêôõðþóåôå Þ íá ôá ðñïùèåßôå óå êÜðïéï ëïãáñéáóìü email (ç ëåéôïõñãßá áõôÞ åßíáé óõìâáôÞ ìüíï ìå Windows 8/7/Vista/XP/2000, ôï ëïãéóìéêü èá ðñÝðåé íá ôï êáôåâÜóåôå áðü ôï Brother Solution Center)

 

** óôá ëåéôïõñãéêÜ Windows Server õðïóôçñßæåôáé ìüíï ç ëåéôïõñãßá åêôýðùóçò ìÝóù èýñáò äéêôýïõ Ethernet êé ü÷é ïé ëåéôïõñãßåò áíôéãñáöÞò, óÜñùóçò êáé öáî

 


 299.90€ 
:
Brother MFC-L2720DW Mono MFP
Brother MFC-L2720DW Mono MFPBrother MFC-L2720DW Mono MFP

: åíôüò 2-3 åñãÜóéìùí çìåñþí

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Brother MFC-L2720DW Mono MFP
Brother TN-2320 Toner 2.6K
Brother TN-2320 Toner 2.6K
81.90€
Buy 1 'Brother TN-2320 Toner 2.6K' now
Brother
Brother
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8100 (4 Core, 3.6GHz) ...
: 509.90€


.
/ Brother MFC-L2720DW Mono MFP
ssl seal
Novaware