e-experts.gr - Delock 1 x Parallel PCI (89015)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ÊÜñôá åðÝêôáóçò ìßáò ðáñÜëëçëçò èýñáò óýíäåóçò PCI!

  • ¸îïäïé (åîùôåñéêÜ): 1 x Parallel (DB25)
  • ¸îïäïé (åóùôåñéêÜ): -
  • Óýíäåóç: PCI
  • Ðáñåëêüìåíá Óõóêåõáóßáò: Driver CD, User Manual
  • Óõìâáôüôçôá: Windows 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2000 / Linux ex Kernel 2.6
  • Óõóêåõáóßá: blister retail

 15.50€ 
:
Delock 1 x Parallel PCI (89015)
Delock 1 x Parallel PCI (89015)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock 1 x Parallel PCI (89015)
Delock
Delock
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8100 (4 Core, 3.6GHz) ...
: 509.90€


.
/ Delock 1 x Parallel PCI (89015)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid