e-experts.gr - Delock 2 x Serial PCI (89003)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ÊÜñôá åðÝêôáóçò äýï óåéñéáêþí èõñþí óýíäåóçò PCI!

  • ¸îïäïé (åîùôåñéêÜ): 2 x Serial (DB9)
  • ¸îïäïé (åóùôåñéêÜ): -
  • Óýíäåóç: PCI
  • Ðáñåëêüìåíá Óõóêåõáóßáò: Driver CD, User Manual
  • Óõìâáôüôçôá: Windows 7 / XP / Vista / 2000 / Linux ex Kernel 2.6
  • Óõóêåõáóßá: blister retail

 20.90€ 
:
Delock 2 x Serial PCI (89003)
Delock 2 x Serial PCI (89003)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock 2 x Serial PCI (89003)
Delock
Delock
OtterBox iPad mini 4 Defender Black (77-52771)
OtterBox iPad mini 4 Defender Black (77-52771)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 69.90€


.
/ Delock 2 x Serial PCI (89003)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid