e-experts.gr - Delock 2 x USB 2.0 A Male _ USB Mini 5-pin (82447)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock 2 x USB 2.0 A Male > USB Mini 5-pin (82447) » Delock 2 x USB 2.0 A Male > USB Mini 5-pin (82447)
[82447]

Êáëþäéï óýíäåóçò åîùôåñéêÞò USB óõóêåõÞò (ð.÷. óêëçñïý äßóêïõ) óôïí õðïëïãéóôÞ óáò ìå äåýôåñç USB óýíäåóç ãéá ôñïöïäïóßá ñåýìáôïò!

  • Óýíäåóç: 2 x USB 2.0 Type A (áñóåíéêü) óå USB Mini 5-pin Type A (áñóåíéêü)
  • ÌÞêïò: 1m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 3.90€ 
:
Delock 2 x USB 2.0 A Male > USB Mini 5-pin (82447)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock 2 x USB 2.0 A Male _ USB Mini 5-pin (82447)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)
3.50€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)' now
Delock
Delock
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8100 (4 Core, 3.6GHz) ...
: 509.90€


.
/ Delock 2 x USB 2.0 A Male > USB Mini 5-pin (82447)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount