e-experts.gr - Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÅîáñôÞìáôá Ç/Õ » ÊÜñôåò ÅðÝêôáóçò » Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028) » Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)
[89028]

ÊÜñôá åðÝêôáóçò 4 åîùôåñéêþí êáé ìéáò åóùôåñéêÞò èýñáò USB 2.0 óýíäåóçò PCI!

  • ¸îïäïé (åîùôåñéêÜ): 4 x USB 2.0 Type A Female (èçëõêü)
  • ¸îïäïé (åóùôåñéêÜ): 1 x USB 2.0 Type A Female (èçëõêü, äéáìïéñáæüìåíï ìå ôçí 1ç åîùôåñéêÞ USB), 4 pin USB 2.0 pin header (äéáìïéñáæüìåíï ìå ôçí 1ç åîùôåñéêÞ USB)
  • Óýíäåóç: PCI 32bit 2.2 (õðïóôçñßæåé EHCI & UHCI)
  • Chipset: VIA
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: Ýùò 480 Mbps
  • Ðáñåëêüìåíá Óõóêåõáóßáò: åã÷åéñßäéï
  • Óõìâáôüôçôá: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Linux Kernel 3.16
  • Óõóêåõáóßá: retail box

 11.90€ 
:
Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)
Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)
Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89243)
Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89243)
21.90€
Buy 1 'Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89243)' now
Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89356)
Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89356)
21.90€
Buy 1 'Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89356)' now
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89297)
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89297)
30.90€
Buy 1 'Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89297)' now
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)
26.90€
Buy 1 'Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)' now
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89360)
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89360)
29.90€
Buy 1 'Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89360)' now
Delock 2 x Ext USB 3.0 + 2 x Int SATA 6Gb/s PCI-e (89359)
Delock 2 x Ext USB 3.0 + 2 x Int SATA 6Gb/s PCI-e (89359)
48.90€
Buy 1 'Delock 2 x Ext USB 3.0 + 2 x Int SATA 6Gb/s PCI-e (89359)' now
Delock
Delock
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8130U (2.2GHz - Turbo Bo ...
: 639.90€


.
/ Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)
ssl seal
Novaware