e-experts.gr - Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÅîáñôÞìáôá Ç/Õ » ÊÜñôåò ÅðÝêôáóçò » Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363) » Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)
[89363]

ÊÜñôá åðÝêôáóçò 4 èõñþí USB 3.0 óýíäåóçò PCI-e x1 v2.0!

  • ¸îïäïé (åîùôåñéêÜ): 4 x USB 3.0 Type A Female (èçëõêü)
  • ¸îïäïé (åóùôåñéêÜ): 4 pin ôñïöïäïóßá ñåýìáôïò
  • Óýíäåóç: PCI Express (PCI-e) x1 v.2.0
  • Chipset: Renesas
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: Ýùò 5 Gb/s
  • Ðáñåëêüìåíá Óõóêåõáóßáò: Driver CD, åã÷åéñßäéï, êáëþäéï ñåýìáôïò SATA > 4 pin
  • Óõìâáôüôçôá: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP / Vista / Linux Kernel 3.4
  • Óõóêåõáóßá: retail box

 26.90€ 
:
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)
Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89243)
Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89243)
21.90€
Buy 1 'Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89243)' now
Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89356)
Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89356)
21.90€
Buy 1 'Delock 2 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89356)' now
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89297)
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89297)
30.90€
Buy 1 'Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89297)' now
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89360)
Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89360)
29.90€
Buy 1 'Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e Low Profile (89360)' now
Delock 2 x Ext USB 3.0 + 2 x Int SATA 6Gb/s PCI-e (89359)
Delock 2 x Ext USB 3.0 + 2 x Int SATA 6Gb/s PCI-e (89359)
48.90€
Buy 1 'Delock 2 x Ext USB 3.0 + 2 x Int SATA 6Gb/s PCI-e (89359)' now
Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)
Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)
11.90€
Buy 1 'Delock 4 x External + 1 x Internal USB 2.0 PCI (89028)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad mini 4 Defender Black (77-52771)
OtterBox iPad mini 4 Defender Black (77-52771)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 69.90€


.
/ Delock 4 x External USB 3.0 PCI-e (89363)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount