e-experts.gr - Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 10m (82446)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 10m (82446) » Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 10m (82446)
[82446]

ÅíåñãÞ ðñïÝêôáóç USB ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò, ìðïñåß íá åðåêôáèåß Ýùò 20m ìå ÷ñÞóç åðéðëÝïí êáëùäßùí ðñïÝêôáóçò!

  • Óýíäåóç: USB 2.0 Type A (áñóåíéêü) óå USB 2.0 Type A (èçëõêü)
  • Chipset: FE 1.1
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 28 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 22 AWG
  • ÌÞêïò: 10m 
  • Óõìâáôüôçôá: Windows 10 / 8 / 7 / Vista, Mac OS 10.9, Linux Kernel 3.2
  • Óõóêåõáóßá: retail box

 17.50€ 
:
Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 10m (82446)
Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 10m (82446)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 10m (82446)
Belkin USB 2.0 Data Cable 1.8m Grey (F3U133b06)
Belkin USB 2.0 Data Cable 1.8m Grey (F3U133b06)
2.50€
Buy 1 'Belkin USB 2.0 Data Cable 1.8m Grey (F3U133b06)' now
Delock Extension Cable USB-A 2.0 M/F 15cm (82457)
Delock Extension Cable USB-A 2.0 M/F 15cm (82457)
2.50€
Buy 1 'Delock Extension Cable USB-A 2.0 M/F 15cm (82457)' now
Delock Extension Cable USB-A 2.0 M/F Coiled 60cm (83163)
Delock Extension Cable USB-A 2.0 M/F Coiled 60cm (83163)
2.90€
Buy 1 'Delock Extension Cable USB-A 2.0 M/F Coiled 60cm (83163)' now
Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 15cm (83497)
Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 15cm (83497)
3.50€
Buy 1 'Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 15cm (83497)' now
Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 1m (83500)
Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 1m (83500)
6.50€
Buy 1 'Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 1m (83500)' now
Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 50cm (83499)
Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 50cm (83499)
4.90€
Buy 1 'Delock Extension ShapeCable USB-A 2.0 M/F 50cm (83499)' now
Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 5m (82308)
Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 5m (82308)
11.90€
Buy 1 'Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 5m (82308)' now
Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 15m (82689)
Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 15m (82689)
32.50€
Buy 1 'Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 15m (82689)' now
Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 20m (82690)
Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 20m (82690)
43.50€
Buy 1 'Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 20m (82690)' now
Delock
Delock
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8130U (2.2GHz - Turbo Bo ...
: 639.90€


.
/ Delock Active Repeater USB 2.0 Extension 10m (82446)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid