e-experts.gr - Delock Adapter DVI-D 24+1 Male _ VGA Female (65658)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > VGA Female (65658) » Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > VGA Female (65658)
[65658]

Åíåñãüò ìåôáôñïðÝáò øçöéáêïý óÞìáôïò DVI-D (24+1) óå áíáëïãéêü óÞìá VGA! ÓõíäÝóôå óôç DVI-D Ýîïäï ôçò êÜñôáò ãñáöéêþí óáò ìéá ïèüíç Þ âéíôåïðñïâïëÝá ìå åßóïäï VGA. ÄéáèÝôåé ðçíßï öåññßôç ãéá ìåßùóç èïñýâùí êáé ðáñåìâïëþí!

  • Óýíäåóç: DVI-D Single Link 24+1 Male (áñóåíéêü) óå VGA 15pin Female (èçëõêü)
  • Chipset: Lontium LT8511
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 32 AWG
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ:  5.5 mm
  • ÌÞêïò Êáëùäßïõ: 16 cm (÷ùñßò ôï óýíäåóìï)
  • Õðïóôçñéæüìåíç ÁíÜëõóç: Ýùò 1920x1200 (1080p) @ 60Hz
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • Óõóêåõáóßá: retail box

 24.90€ 
:
Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > VGA Female (65658)
Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > VGA Female (65658)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Adapter DVI-D 24+1 Male _ VGA Female (65658)
Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > HDMI Female (65466)
Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > HDMI Female (65466)
4.90€
Buy 1 'Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > HDMI Female (65466)' now
Equip DVI-D Dual Link 24+1 Cable M/M 1.8m (118932)
Equip DVI-D Dual Link 24+1 Cable M/M 1.8m (118932)
8.90€
Buy 1 'Equip DVI-D Dual Link 24+1 Cable M/M 1.8m (118932)' now
Equip HDMI Female > DVI-D (24+1) Male (118908)
Equip HDMI Female > DVI-D (24+1) Male (118908)
4.90€
Buy 1 'Equip HDMI Female > DVI-D (24+1) Male (118908)' now
Equip HDMI Male > DVI-D (24+1) Female (118909)
Equip HDMI Male > DVI-D (24+1) Female (118909)
4.90€
Buy 1 'Equip HDMI Male > DVI-D (24+1) Female (118909)' now
Delock Cable DVI-D > HDMI + Sound M/M 2m (84455)
Delock Cable DVI-D > HDMI + Sound M/M 2m (84455)
14.90€
Buy 1 'Delock Cable DVI-D > HDMI + Sound M/M 2m (84455)' now
Delock Adapter DVI-D Male > 2 x DVI-D Female (65051)
Delock Adapter DVI-D Male > 2 x DVI-D Female (65051)
12.90€
Buy 1 'Delock Adapter DVI-D Male > 2 x DVI-D Female (65051)' now
Equip HDMI > DVI-D Adapter Cable M/M 2m (119322)
Equip HDMI > DVI-D Adapter Cable M/M 2m (119322)
6.90€
Buy 1 'Equip HDMI > DVI-D Adapter Cable M/M 2m (119322)' now
Delock Adapter HDMI > DVI-D M/F w/LED (65020)
Delock Adapter HDMI > DVI-D M/F w/LED (65020)
6.50€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI > DVI-D M/F w/LED (65020)' now
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
8.50€
Buy 1 'Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad Pro 9.7'' / iPad Air 2 UnlimitEd (77-55410)
OtterBox iPad Pro 9.7'' / iPad Air 2 UnlimitEd (77-55410)
Ç èÞêç UnlimitEd ôçò OtterBox åßíáé ...
: 69.90€


.
/ Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > VGA Female (65658)
ssl seal
Novaware