e-experts.gr - Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072) » Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072)
[65072]

ÌåôáôñïðÝáò HDMI ìå ãùíßá 90° ðñïò ôá ðÜíù êáé åðß÷ñõóåò áðïëÞîåéò ãéá íá ïäçãÞóåôå ôçí Ýîïäï ôçò ïèüíçò Þ ôïõ âéíôåïðñïâïëÝá óáò. ×ñçóéìïðïéåßóôå ôïí óôéò ðåñéðôþóåéò üðïõ äåí ìðïñåßôå ëüãù ÷þñïõ Þ äýóêïëçò ðñüóâáóçò íá óõíäÝóåôå Ýíá HDMI êáëþäéï óå åõèåßá.

  • Óýíäåóç: HDMI 1.3 Male (áñóåíéêü) óå HDMI 1.3 Female (èçëõêü)
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 3.90€ 
:
Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072)
Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Down (65071)
Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Down (65071)
3.90€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Down (65071)' now
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 5m (84409)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 5m (84409)
9.50€
Buy 1 'Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 5m (84409)' now
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 3m (84408)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 3m (84408)
7.50€
Buy 1 'Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 3m (84408)' now
Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65247)
Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65247)
6.50€
Buy 1 'Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65247)' now
Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290)
Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290)
6.50€
Buy 1 'Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290)' now
Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65171)
Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65171)
6.50€
Buy 1 'Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65171)' now
Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65289)
Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65289)
6.50€
Buy 1 'Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65289)' now
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 1m (84752)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 1m (84752)
4.50€
Buy 1 'Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 1m (84752)' now
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 1.5m (84753)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 1.5m (84753)
4.90€
Buy 1 'Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 1.5m (84753)' now
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)
5.50€
Buy 1 'Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)' now
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Down (65662)
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Down (65662)
6.50€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Down (65662)' now
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Left (65660)
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Left (65660)
6.50€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Left (65660)' now
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Right (65661)
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Right (65661)
6.50€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Right (65661)' now
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Up (65663)
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Up (65663)
6.50€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Up (65663)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount