e-experts.gr - Delock Adapter Mini Displayport Male _ VGA Female (65130)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130) » Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
[65130]

ÓõíäÝóôå ìßá ïèüíç, ôçëåüñáóç Þ âéíôåïðñïâïëÝá ìå åßóïäï VGA óôç Mini DisplayPort Ýîïäï ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò!

  • Óýíäåóç: Mini DisplayPort v1.1a 20pin (áñóåíéêü) óå VGA 15pin (èçëõêü)
  • Chipset: Analogix
  • ÌÞêïò: 12cm 
  • Óõìâáôüôçôá: äåí áðáéôåßôáé åãêáôÜóôáóç ðñïãñÜììáôïò ïäçãþí 
  • Óõóêåõáóßá: blister retail

 18.90€ 
:
Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Adapter Mini Displayport Male _ VGA Female (65130)
Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)
Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)
13.90€
Buy 1 'Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)' now
Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
9.90€
Buy 1 'Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)' now
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
14.90€
Buy 1 'Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)' now
Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)
Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)
9.90€
Buy 1 'Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)' now
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)
32.50€
Buy 1 'Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)' now
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)
21.90€
Buy 1 'Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad 5th/6th Gen Defender Black (77-55876)
OtterBox iPad 5th/6th Gen Defender Black (77-55876)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount