e-experts.gr - Delock Adapter Mini USB Male _ USB-A 2.0 Female OTG (65399)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock Adapter Mini USB Male > USB-A 2.0 Female OTG (65399) » Delock Adapter Mini USB Male > USB-A 2.0 Female OTG (65399)
[65399]

ÌåôáôñïðÝáò Mini USB ãéá óýíäåóç óå USB-A èýñá ï ïðïßïò äßíåé ôç äõíáôüôçôá ÷ñÞóçò ðåñéöåñåéáêþí üðùò óêëçñïß äßóêïé, USB Flash Drives êëð óôï óõìâáôü ìå USB OTG* ëåéôïõñãßá Smartphone Þ Tablet PC óáò!

  • Óýíäåóç: Mini USB (áñóåíéêü) óå USB 2.0 Type A (èçëõêü)
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 

* OTG = On The Go, ëåéôïõñãßá ðïõ åðéôñÝðåé ôçí áð' åõèåßáò óýíäåóç & ìåôáöïñÜ äåäïìÝíùí ìåôáîý ìßáò öïñçôÞò óõóêåõÞò (ð.÷. tablet, smartphone) êáé ìßáò óõóêåõÞò USB (ð.÷., USB åîùôåñéêüò óêëçñüò äßóêïò, USB 3G Modem, USB Flash Drive) ÷ùñßò íá áðáéôåßôáé åíäéÜìåóç óýíäåóç ìå õðïëïãéóôÞ.

 


 3.50€ 
:
Delock Adapter Mini USB Male > USB-A 2.0 Female OTG (65399)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Adapter Mini USB Male _ USB-A 2.0 Female OTG (65399)
Delock Micro USB Type B Male óå USB 2.0 Type A Female OTG
Delock Micro USB Type B Male óå USB 2.0 Type A Female OTG
3.90€
Buy 1 'Delock Micro USB Type B Male óå USB 2.0 Type A Female OTG' now
Delock Cable Mini USB Male > USB-A 2.0 Female OTG (83245)
Delock Cable Mini USB Male > USB-A 2.0 Female OTG (83245)
3.90€
Buy 1 'Delock Cable Mini USB Male > USB-A 2.0 Female OTG (83245)' now
Storage Options Scroll Pocket Tablet WiFi 4.3''
Storage Options Scroll Pocket Tablet WiFi 4.3''
69.90€
Buy 1 'Storage Options Scroll Pocket Tablet WiFi 4.3''' now
Cablexpert USB OTG AF > Micro BM 0.15m (A-OTG-AFBM-001)
Cablexpert USB OTG AF > Micro BM 0.15m (A-OTG-AFBM-001)
3.90€
Buy 1 'Cablexpert USB OTG AF > Micro BM 0.15m (A-OTG-AFBM-001)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)
3.50€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)' now
Equip USB-A 2.0 Male > Mini USB-B Male 1.8m (128521)
Equip USB-A 2.0 Male > Mini USB-B Male 1.8m (128521)
1.90€
Buy 1 'Equip USB-A 2.0 Male > Mini USB-B Male 1.8m (128521)' now
Delock
Delock
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 49.90€


.
/ Delock Adapter Mini USB Male > USB-A 2.0 Female OTG (65399)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount