e-experts.gr - Delock Adapter VGA Female _ DVI-I 24+5 Male (65016)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Adapter VGA Female > DVI-I 24+5 Male (65016) » Delock Adapter VGA Female > DVI-I 24+5 Male (65016)
[65016]

ÌåôáôñïðÝáò VGA óå DVI-I (24+5) ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò!.ÓõíäÝóôå ôç VGA åßóïäï ôçò ïèüíçò Þ ôïõ âéíôåïðñïâïëÝá óáò ìå ôç DVI-I Ýîïäï ôçò êÜñôáò ãñáöéêþí óáò.

  • Óýíäåóç: VGA 15pin  Female (èçëõêü) óå DVI-I (24+5) Male (áñóåíéêü)
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 


 4.90€ 
:
Delock Adapter VGA Female > DVI-I 24+5 Male (65016)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Adapter VGA Female _ DVI-I 24+5 Male (65016)
Delock Adapter DVI-I 24+5 Female > VGA Male (65017)
Delock Adapter DVI-I 24+5 Female > VGA Male (65017)
4.50€
Buy 1 'Delock Adapter DVI-I 24+5 Female > VGA Male (65017)' now
Delock Adapter HDMI Male > DVI-I 24+5 Female (65467)
Delock Adapter HDMI Male > DVI-I 24+5 Female (65467)
4.90€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI Male > DVI-I 24+5 Female (65467)' now
Delock DVI-I Dual Link 24+5 Cable M/M 2m (83111)
Delock DVI-I Dual Link 24+5 Cable M/M 2m (83111)
7.50€
Buy 1 'Delock DVI-I Dual Link 24+5 Cable M/M 2m (83111)' now
Delock Adapter DVI-I Male > 2 x DVI-I Female (65053)
Delock Adapter DVI-I Male > 2 x DVI-I Female (65053)
12.90€
Buy 1 'Delock Adapter DVI-I Male > 2 x DVI-I Female (65053)' now
Delock
Delock
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 49.90€


.
/ Delock Adapter VGA Female > DVI-I 24+5 Male (65016)
ssl seal
Novaware