e-experts.gr - Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423) » Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)
[82423]

ÔñéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï DisplayPort 1.2 4K áãùãïý ÷áëêïý ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò ãéá íá óõíäÝóåôå ôçí ïèüíç óáò óôç DisplayPort Ýîïäï ôçò êÜñôáò ãñáöéêþí ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò Þ óôï DVD player óáò! ÌåôáöÝñåé åéêüíá & Þ÷ï.

  • Óýíäåóç: DisplayPort 20pin 3.3V Male (áñóåíéêü) óå DisplayPort 20pin 3.3V (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 6mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 30 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 28 AWG
  • Õðïóôçñéæüìåíç ÁíÜëõóç: Ýùò 3840 x 2160 @ 60 Hz 
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: Ýùò 21.6Gb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 1m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 8.90€ 
:
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 5m (82425)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 5m (82425)
17.50€
Buy 1 'Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 5m (82425)' now
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
14.90€
Buy 1 'Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)' now
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 3m (82424)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 3m (82424)
15.50€
Buy 1 'Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 3m (82424)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount