e-experts.gr - Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585) » Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
[82585]

ÔñéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï DisplayPort 1.2 4K áãùãïý ÷áëêïý ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò ãéá íá óõíäÝóåôå ôçí ïèüíç óáò óôç DisplayPort Ýîïäï ôçò êÜñôáò ãñáöéêþí ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò Þ óôï DVD player óáò! ÌåôáöÝñåé åéêüíá & Þ÷ï.

  • Óýíäåóç: DisplayPort 20pin 3.3V Male (áñóåíéêü) óå DisplayPort 20pin 3.3V (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 6mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 30 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 28 AWG
  • Õðïóôçñéæüìåíç ÁíÜëõóç: Ýùò 3840 x 2160 @ 60 Hz 
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: Ýùò 21.6Gb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 2m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 14.90€ 
:
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
Delock Adapter Displayport Male > HDMI Female (61849)
Delock Adapter Displayport Male > HDMI Female (61849)
14.90€
Buy 1 'Delock Adapter Displayport Male > HDMI Female (61849)' now
Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)
Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)
13.90€
Buy 1 'Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)' now
Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
18.90€
Buy 1 'Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)' now
Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
9.90€
Buy 1 'Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)' now
Equip DisplayPort Cable M/M 2m (119332)
Equip DisplayPort Cable M/M 2m (119332)
9.90€
Buy 1 'Equip DisplayPort Cable M/M 2m (119332)' now
Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)
Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)
9.90€
Buy 1 'Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)' now
Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K 60Hz Active (62734)
Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K 60Hz Active (62734)
34.90€
Buy 1 'Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K 60Hz Active (62734)' now
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)
8.90€
Buy 1 'Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 1m (82423)' now
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 5m (82425)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 5m (82425)
17.50€
Buy 1 'Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 5m (82425)' now
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 3m (82424)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 3m (82424)
15.50€
Buy 1 'Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 3m (82424)' now
Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K Active (62607)
Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K Active (62607)
21.90€
Buy 1 'Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K Active (62607)' now
Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K Active (65573)
Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K Active (65573)
21.90€
Buy 1 'Delock DisplayPort 1.2 > HDMI Female 4K Active (65573)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad Pro 9.7'' / iPad Air 2 UnlimitEd (77-55410)
OtterBox iPad Pro 9.7'' / iPad Air 2 UnlimitEd (77-55410)
Ç èÞêç UnlimitEd ôçò OtterBox åßíáé ...
: 69.90€


.
/ Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid