e-experts.gr - Delock Cable DVI-D _ HDMI + Sound M/M 2m (84455)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Cable DVI-D > HDMI + Sound M/M 2m (84455) » Delock Cable DVI-D > HDMI + Sound M/M 2m (84455)
[84455]

Êáëþäéï DVI-D (18+1) óå HDMI ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò!.ÓõíäÝóôå ôçí DVI-D Ýîïäï ôçò êÜñôáò ãñáöéêþí óáò ìå ìéÜ ïèüíç åéóüäïõ óÞìáôïò HDMI êáé áíôßóôñïöá ìåôáöÝñïíôáò êáé åéêüíá êáé Þ÷ï! ÐáñÝ÷åôáé áíôÜðôïñáò ãéá óýíäåóç Þ÷ïõ åßôå Stereo 3.5mm, åßôå RCA & äéáèÝôåé öåññßôç êáé óôéò äýï Üêñåò ôïõ êáëùäßïõ ãéá ìåßùóç èïñýâùí êáé ðáñåìâïëþí!

  • Óýíäåóç: DVI-D Single Link 18+1 Male (áñóåíéêü) óå HDMI Type A Mele (áñóåíéêü)
  • ÌÞêïò: 2m
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 14.90€ 
:
Delock Cable DVI-D > HDMI + Sound M/M 2m (84455)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Cable DVI-D _ HDMI + Sound M/M 2m (84455)
Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > HDMI Female (65466)
Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > HDMI Female (65466)
4.90€
Buy 1 'Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > HDMI Female (65466)' now
Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > VGA Female (65658)
Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > VGA Female (65658)
24.90€
Buy 1 'Delock Adapter DVI-D 24+1 Male > VGA Female (65658)' now
Equip DVI-D Dual Link 24+1 Cable M/M 1.8m (118932)
Equip DVI-D Dual Link 24+1 Cable M/M 1.8m (118932)
8.90€
Buy 1 'Equip DVI-D Dual Link 24+1 Cable M/M 1.8m (118932)' now
Equip HDMI Female > DVI-D (24+1) Male (118908)
Equip HDMI Female > DVI-D (24+1) Male (118908)
4.90€
Buy 1 'Equip HDMI Female > DVI-D (24+1) Male (118908)' now
Equip HDMI Male > DVI-D (24+1) Female (118909)
Equip HDMI Male > DVI-D (24+1) Female (118909)
4.90€
Buy 1 'Equip HDMI Male > DVI-D (24+1) Female (118909)' now
Delock Adapter DVI-D Male > 2 x DVI-D Female (65051)
Delock Adapter DVI-D Male > 2 x DVI-D Female (65051)
12.90€
Buy 1 'Delock Adapter DVI-D Male > 2 x DVI-D Female (65051)' now
Equip HDMI > DVI-D Adapter Cable M/M 2m (119322)
Equip HDMI > DVI-D Adapter Cable M/M 2m (119322)
6.90€
Buy 1 'Equip HDMI > DVI-D Adapter Cable M/M 2m (119322)' now
Delock Adapter HDMI > DVI-D M/F w/LED (65020)
Delock Adapter HDMI > DVI-D M/F w/LED (65020)
6.50€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI > DVI-D M/F w/LED (65020)' now
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
8.50€
Buy 1 'Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)' now
Delock
Delock
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Delock Cable DVI-D > HDMI + Sound M/M 2m (84455)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad