e-experts.gr - Delock Cable HDMI Female _ Micro HDMI Male 23cm (65391)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Cable HDMI Female > Micro HDMI Male 23cm (65391) » Delock Cable HDMI Female > Micro HDMI Male 23cm (65391)
[65391]

ÓõíäÝóôå ôç èýñá Micro HDMI ôïõ tablet Þ ôïõ smartphone óáò óå ìéÜ ïèüíç, ôçëåüñáóç Þ âéíôåïðñïâïëÝá ìå åßóïäï óÞìáôïò HDMI! Õðïóôçñßæåé High Speed HDMI w/Ethernet (HEC), äéáèÝôåé åðß÷ñõóåò áðïëÞîåéò êáé ìåôáöÝñåé åéêüíá & Þ÷ï!

  • Óýíäåóç: Micro HDMI Type D (áñóåíéêü) óå HDMI Type A (èçëõêü)
  • ÌåôñçôÞò Êáëùäßïõ: 32 AWG
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 4.8 mm
  • Õðïóôçñéæüìåíç ÁíÜëõóç: Ýùò 1920 x 1200 @ 60 Hz
  • ÌÞêïò Êáëùäßïõ: 23 cm
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 7.50€ 
:
Delock Cable HDMI Female > Micro HDMI Male 23cm (65391)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Cable HDMI Female _ Micro HDMI Male 23cm (65391)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)
5.50€
Buy 1 'Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)' now
Delock Adapter HDMI Female > Micro HDMI D Male (65242)
Delock Adapter HDMI Female > Micro HDMI D Male (65242)
4.90€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI Female > Micro HDMI D Male (65242)' now
Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female (65513)
Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female (65513)
29.90€
Buy 1 'Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female (65513)' now
Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female w/Audio (65558)
Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female w/Audio (65558)
34.90€
Buy 1 'Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female w/Audio (65558)' now
Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female w/Audio (65589)
Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female w/Audio (65589)
34.90€
Buy 1 'Delock Adapter Micro HDMI D Male > VGA Female w/Audio (65589)' now
Equip HDMI > Micro HDMI Cable M/M 1m (119309)
Equip HDMI > Micro HDMI Cable M/M 1m (119309)
6.50€
Buy 1 'Equip HDMI > Micro HDMI Cable M/M 1m (119309)' now
Equip HDMI > Micro HDMI Cable M/M 2m (119308)
Equip HDMI > Micro HDMI Cable M/M 2m (119308)
7.90€
Buy 1 'Equip HDMI > Micro HDMI Cable M/M 2m (119308)' now
Equip Micro HDMI Male D > HDMI Female A (118915)
Equip Micro HDMI Male D > HDMI Female A (118915)
4.90€
Buy 1 'Equip Micro HDMI Male D > HDMI Female A (118915)' now
Delock
Delock
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Delock Cable HDMI Female > Micro HDMI Male 23cm (65391)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid