e-experts.gr - Delock Cisco Adapter USB 2.0 _ Serial RS-232 RJ45 1.8m (62960)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock Cisco Adapter USB 2.0 > Serial RS-232 RJ45 1.8m (62960) » Delock Cisco Adapter USB 2.0 > Serial RS-232 RJ45 1.8m (62960)
[62960]

ÓõíäÝóôå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò óå Ýíá CISCO router, switch, access point êëð!

  • Óýíäåóç: USB 2.0 Type A (áñóåíéêü) óå Serial RS-232 RJ45 (áñóåíéêü)
  • Chipset: FTDI FT232RL
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: Ýùò 230.4 Kb/s
  • ÓÞìáôá: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
  • Óõìâáôüôçôá: Windows 10 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Linux ex Kernel 2.6 
  • ÌÞêïò: 1.8m
  • Ðáñåëêüìåíá Óõóêåõáóßáò: driver CD, ïäçãüò ÷ñÞóçò
  • Óõóêåõáóßá: retail box

 31.90€ 
:
Delock Cisco Adapter USB 2.0 > Serial RS-232 RJ45 1.8m (62960)
Delock Cisco Adapter USB 2.0 > Serial RS-232 RJ45 1.8m (62960)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Cisco Adapter USB 2.0 _ Serial RS-232 RJ45 1.8m (62960)
Delock
Delock
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 49.90€


.
/ Delock Cisco Adapter USB 2.0 > Serial RS-232 RJ45 1.8m (62960)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount