e-experts.gr - Delock EASY USB-A 2.0 Male _ EASY Micro USB Male 1m (83844)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844) » Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844)
[83844]

Êáëþäéï USB-A 2.0 óå Micro USB-B 2.0 ãéá óýíäåóç ðåñéöåñåéáêþí üðùò êéíçôÜ ôçëÝöùíá Þ tablet óôïí õðïëïãéóôÞ óáò Þ óå Ýíáí USB öïñôéóôÞ. Êáé ïé äýï áðïëÞîåéò USB & Micro USB ìðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí êáé ìå ôéò 2 êáôåõèýíóåéò óå ìßá èýñá USB Þ Micro USB ÷Üñç óôçí ôå÷íïëïãßá EASY-USB ôçò Delock!

  • Óýíäåóç: USB 2.0 Type A Male (áñóåíéêü) óå Micro USB 2.0 Type B Male (áñóåíéêü)
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 32 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 24 AWG
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 2.6 mm
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 1m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 6.90€ 
:
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844)Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844)Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844)Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock EASY USB-A 2.0 Male _ EASY Micro USB Male 1m (83844)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83147)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83147)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83147)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83148)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83148)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83148)' now
Delock Adapter Micro USB A/B Female > USB 2.0 Male (65029)
Delock Adapter Micro USB A/B Female > USB 2.0 Male (65029)
3.50€
Buy 1 'Delock Adapter Micro USB A/B Female > USB 2.0 Male (65029)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male Coiled 60cm (83162)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male Coiled 60cm (83162)
3.50€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male Coiled 60cm (83162)' now
Delock Data & Power USB > Micro USB w/LED 1.5m (83272)
Delock Data & Power USB > Micro USB w/LED 1.5m (83272)
7.50€
Buy 1 'Delock Data & Power USB > Micro USB w/LED 1.5m (83272)' now
Delock Adapter Micro USB-B Male > USB-A 2.0 Female OTG (65325)
Delock Adapter Micro USB-B Male > USB-A 2.0 Female OTG (65325)
2.50€
Buy 1 'Delock Adapter Micro USB-B Male > USB-A 2.0 Female OTG (65325)' now
Delock Adapter Micro USB-B Male > USB-A 2.0 Female (65296)
Delock Adapter Micro USB-B Male > USB-A 2.0 Female (65296)
2.50€
Buy 1 'Delock Adapter Micro USB-B Male > USB-A 2.0 Female (65296)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 20cm (84804)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 20cm (84804)
4.90€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 20cm (84804)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 20cm (84805)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 20cm (84805)
4.90€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 20cm (84805)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 50cm (83845)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 50cm (83845)
5.50€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 50cm (83845)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 50cm (84806)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 50cm (84806)
5.50€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 50cm (84806)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)
3.50€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > Mini USB 2.0 Male 1m (83362)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (83382)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (83382)
4.90€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (83382)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (83383)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (83383)
5.50€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (83383)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (82299)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (82299)
3.90€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (82299)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 2m (83850)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 2m (83850)
7.90€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 2m (83850)' now
Delock Data & Fast Charging Cable USB-A > Micro USB Set (83680)
Delock Data & Fast Charging Cable USB-A > Micro USB Set (83680)
7.50€
Buy 1 'Delock Data & Fast Charging Cable USB-A > Micro USB Set (83680)' now
Delock
Delock
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8130U (2.2GHz - Turbo Bo ...
: 639.90€


.
/ Delock EASY USB-A 2.0 Male > EASY Micro USB Male 1m (83844)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount