e-experts.gr - Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 2m (85056)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 2m (85056) » Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 2m (85056)
[85056]

ÄéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï ðñïÝêôáóçò USB-A 3.0!

  • Óýíäåóç: USB 3.0 Type A Male (áñóåíéêü) óå USB 3.0 Type A Female (èçëõêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 5.5 mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 28 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 24 AWG
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: 5 Gb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 2m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 8.90€ 
:
Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 2m (85056)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 2m (85056)
Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 0.5m (85053)
Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 0.5m (85053)
4.90€
Buy 1 'Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 0.5m (85053)' now
Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 1.5m (85055)
Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 1.5m (85055)
7.90€
Buy 1 'Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 1.5m (85055)' now
Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 1m (85054)
Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 1m (85054)
6.50€
Buy 1 'Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 1m (85054)' now
Delock Adapter USB 3.0 Docking Cable 1.8m (61777)
Delock Adapter USB 3.0 Docking Cable 1.8m (61777)
11.90€
Buy 1 'Delock Adapter USB 3.0 Docking Cable 1.8m (61777)' now
Delock
Delock
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 49.90€


.
/ Delock Extension Cable USB-A 3.0 M/F 2m (85056)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid