e-experts.gr - Delock HDMI to VGA Adapter w/Audio (62407)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock HDMI to VGA Adapter w/Audio (62407) » Delock HDMI to VGA Adapter w/Audio (62407)
[62407]

ÓõíäÝóôå ìéÜ ïèüíç Þ Ýíáí âéíôåïðñïâïëÝá ìå åßóïäï VGA óôçí HDMI Ýîïäï ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò!

  • Óýíäåóç Åéóüäïõ: 1 x HDMI 19 pin female
  • Óýíäåóç Åîüäïõ:  1 x VGA 15 pin male,  1 x Stereo jack 3 pin male (Þ÷ïò), 1 x USB type A male (ôñïöïäïóßá ñåýìáôïò)
  • ÁíÜëõóç: Ýùò 1920x1080 Full HD 
  • ÌÞêïò: 23cm 
  • Óõóêåõáóßá: retail

 


 34.90€ 
:
Delock HDMI to VGA Adapter w/Audio (62407)
Delock HDMI to VGA Adapter w/Audio (62407)Delock HDMI to VGA Adapter w/Audio (62407)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock HDMI to VGA Adapter w/Audio (62407)
Delock VGA to HDMI Adapter w/Audio (62460)
Delock VGA to HDMI Adapter w/Audio (62460)
38.90€
Buy 1 'Delock VGA to HDMI Adapter w/Audio (62460)' now
Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female (65472)
Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female (65472)
18.90€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female (65472)' now
Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female 15cm (65469)
Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female 15cm (65469)
24.90€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female 15cm (65469)' now
Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female w/Audio (65586)
Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female w/Audio (65586)
22.50€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI-A Male > VGA Female w/Audio (65586)' now
Delock
Delock
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8130U (2.2GHz - Turbo Bo ...
: 639.90€


.
/ Delock HDMI to VGA Adapter w/Audio (62407)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad