e-experts.gr - Delock MHL 1 11pin Male óå HDMI Female (65437)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock MHL 1 11pin Male óå HDMI Female (65437) » Delock MHL 1 11pin Male óå HDMI Female (65437)
[65437]

ÌåôáôñïðÝáò MHL* óå HDMI ãéá íá óõíäÝóåôå ôï tablet Þ ôï smartphone óáò óå ôçëåüñáóç ðñïâÜëïíôáò âßíôåï Þ åéêüíåò! Õðïóôçñßæåé ìåôáöïñÜ Þ÷ïõ êáé åéêüíáò óå áíÜëõóç Ýùò êáé Full HD 1080p!

  • Óýíäåóç: MHL Male óå HDMI-A 19pin Female (+ Micro USB Type B Female**)
  • Ðñùôüêïëëï MHL: MHL 1 11pin
  • Óõìâáôüôçôá: Samsung Galaxy S3 / S4 / S5, Galaxy Note 3 êáé üóåò óõóêåõÝò åßíáé óõìâáôÝò ìå MHL 1 11pin
  • ÌÞêïò: 22cm
  • Óõóêåõáóßá: retail

 

* MHL = Mobile High-Definition Link

 

** ç óýíäåóç Micro USB Type B Female ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá óõíäÝóåôå ôï 5V ôñïöïäïôéêü ôïõ tablet/smartphone óáò üðùò èá äåßôå óôç 2ç êáé 3ç öùôïãñáößá ôïõ ðñïéüíôïò


 19.90€ 
:
Delock MHL 1 11pin Male óå HDMI Female (65437)
Delock MHL 1 11pin Male óå HDMI Female (65437)Delock MHL 1 11pin Male óå HDMI Female (65437)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock MHL 1 11pin Male óå HDMI Female (65437)
Delock Micro USB Type B Male óå USB 2.0 Type A Female OTG
Delock Micro USB Type B Male óå USB 2.0 Type A Female OTG
3.90€
Buy 1 'Delock Micro USB Type B Male óå USB 2.0 Type A Female OTG' now
Delock MHL 1 5pin Male óå HDMI Female (65314)
Delock MHL 1 5pin Male óå HDMI Female (65314)
19.90€
Buy 1 'Delock MHL 1 5pin Male óå HDMI Female (65314)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad 5th/6th Gen Defender Black (77-55876)
OtterBox iPad 5th/6th Gen Defender Black (77-55876)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Delock MHL 1 11pin Male óå HDMI Female (65437)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid