e-experts.gr - Delock Mini DisplayPort 1.2 _ DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438) » Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
[82438]

ÈùñáêéóìÝíï êáëþäéï áãùãïý ÷áëêïý áðü Mini DisplayPort 1.2 óå óýíäåóç DisplayPort 4K ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò ãéá íá óõíäÝóåôå ôçí ïèüíç óáò óôç Mini DisplayPort Ýîïäï ôçò êÜñôáò ãñáöéêþí ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò! ÌåôáöÝñåé åéêüíá & Þ÷ï, ç áðüëçîç Mini DisplayPort ëåéôïõñãåß ùò Ýîïäïò óÞìáôïò êáé ç DisplayPort ùò åßóïäïò.

  • Óýíäåóç: Mini DisplayPort 20pin Male (áñóåíéêü) óå DisplayPort 20pin (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 5.5mm
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 32 AWG
  • Õðïóôçñéæüìåíç ÁíÜëõóç: Ýùò 3840 x 2160 @ 30 Hz 
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: Ýùò 21.6Gb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 2m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 9.90€ 
:
Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Mini DisplayPort 1.2 _ DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)
Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)
13.90€
Buy 1 'Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)' now
Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
18.90€
Buy 1 'Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)' now
Equip DisplayPort Cable M/M 2m (119332)
Equip DisplayPort Cable M/M 2m (119332)
9.90€
Buy 1 'Equip DisplayPort Cable M/M 2m (119332)' now
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)
14.90€
Buy 1 'Delock Cable DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (82585)' now
Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)
Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)
9.90€
Buy 1 'Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)' now
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)
32.50€
Buy 1 'Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)' now
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)
21.90€
Buy 1 'Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)' now
Delock
Delock
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 49.90€


.
/ Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad