e-experts.gr - Delock Mini DisplayPort 1.2 _ HDMI-A M/F 4K Active (62611)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611) » Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)
[62611]

Åíåñãüò (active) ðñïóáñìïãÝáò ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò êáôÜëëçëïò ãéá óýíäåóç ìéáò ïèüíçò Þ ôçëåüñáóçò ìå åßóïäï óÞìáôïò HDMI óå Ýíáí õðïëïãéóôÞ ìå Ýîïäï óÞìáôïò Mini DisplayPort! Õðïóôçñßæåé HDCP 1.3 & ïèüíåò 3D, ìåôáöÝñåé Þ÷ï 7.1 Ýùò 192 kHz êáé åéêüíá óå áíÜëõóç Ýùò 3840 x 2160 @ 30Hz! ÄéáèÝôåé ðçíßï öåññßôç ãéá ìåßùóç èïñýâùí êáé ðáñåìâïëþí!

  • Åßóïäïò: Mini DisplayPort 1.2 20pin Male (áñóåíéêü)
  • ¸îïäïò: HDMI Type A 19pin Female (èçëõêü)
  • Chipset: Parade PS171
  • ÁíÜëõóç: Ýùò 3840 x 2160 @ 30 Hz
  • ÌÞêïò: 20cm 
  • Óõóêåõáóßá: retail box

 21.90€ 
:
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Mini DisplayPort 1.2 _ HDMI-A M/F 4K Active (62611)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)
Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)
5.50€
Buy 1 'Delock HDMI Cable M/M 4K w/Ethernet 2m (84407)' now
Delock HDMI-A Female > DisplayPort 1.2 Female (62712)
Delock HDMI-A Female > DisplayPort 1.2 Female (62712)
48.90€
Buy 1 'Delock HDMI-A Female > DisplayPort 1.2 Female (62712)' now
Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)
Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)
13.90€
Buy 1 'Delock Adapter Mini Displayport > HDMI Female (65128)' now
Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)
18.90€
Buy 1 'Delock Adapter Mini Displayport Male > VGA Female (65130)' now
Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)
Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)
9.90€
Buy 1 'Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 4K M/M 2m (83475)' now
Delock HDMI-A Female > Mini DisplayPort 1.2 Female (62711)
Delock HDMI-A Female > Mini DisplayPort 1.2 Female (62711)
48.90€
Buy 1 'Delock HDMI-A Female > Mini DisplayPort 1.2 Female (62711)' now
Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)
9.90€
Buy 1 'Delock Mini DisplayPort 1.2 > DisplayPort 4K M/M 2m (82438)' now
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)
Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)
32.50€
Buy 1 'Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K 60Hz Active (62735)' now
Delock
Delock
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Delock Mini DisplayPort 1.2 > HDMI-A M/F 4K Active (62611)
ssl seal
Novaware