e-experts.gr - Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Ðïíôßêéá » Áóýñìáôá » Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494) » Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)
[12494]

Áõôü ôï áóýñìáôï ðïíôßêé áðü ôç Delock óõíäÝåôáé ìå ôïí õðïëïãéóôÞ ìÝóù øçöéáêïý äÝêôç USB  ï ïðïßïò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ìåôáöïñÜò ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ìÝóá óå ìéá èÞêç óôï êÜôù ìÝñïò ôïõ ðïíôéêéïý. Ç áóýñìáôç ôå÷íïëïãßá 2.4GHz ðáñÝ÷åé ìÝãéóôï åýñïò ëåéôïõñãßáò Ýùò 10 ìÝôñá êáé ôï ìéêñü ôïõ ìÝãåèïò êáèéóôÜ ôï ðïíôßêé éäáíéêÞ óõíôñïöéÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá åíüò ôáîéäéïý.

 • Áñéèìüò ðëÞêôñùí: 3
 • ÁíÜëõóç: 1000dpi
 • ÑïäÝëá: íáé 
 • Óýíäåóç: áóýñìáôç 2.4GHz
 • ×ñþìá: ìáýñï
 • ÂÜñïò: 50gr
 • Õëéêü: ðëáóôéêü
 • Ìðáôáñßåò: 1 x AA
 • ÄéáóôÜóåéò (ÌxÐxÕ): 96.9 x 57.3 x 35.2 mm
 • Óõóêåõáóßá: retail box
 • Ðáñåëêüìåíá Óõóêåõáóßáò: äÝêôçò mini USB, 1 x ìðáôáñßá AA, ïäçãüò ÷ñÞóçò

 11.90€ 
:
Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)
Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)
Kodak MAX Alkaline Batteries AA 4 ôåì (KAA-4)
Kodak MAX Alkaline Batteries AA 4 ôåì (KAA-4)
3.00€
Buy 1 'Kodak MAX Alkaline Batteries AA 4 ôåì (KAA-4)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad