e-experts.gr - Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 20cm (82429)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Óõíáñìïëüãçóçò » Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 20cm (82429) » Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 20cm (82429)
[82429]

ÅóùôåñéêÞ ðñïÝêôáóç êáëùäßïõ 4 pin áíåìéóôÞñá ìå õðïóôÞñéîç PWM (Pulse Width Modulation)! Óõìâáôü êáé ìå óýíäåóç 3 pin ÷ùñßò õðïóôÞñéîç PWM.

  • Óýíäåóç: 4 pin Fan Connector Male (áñóåíéêü) óå 4 pin Fan Connector Female  (èçëõêü)
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 22 AWG
  • ÌÞêïò: 20cm 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 1.80€ 
:
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 20cm (82429)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 20cm (82429)
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 10cm (85360)
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 10cm (85360)
1.40€
Buy 1 'Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 10cm (85360)' now
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 70cm (85363)
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 70cm (85363)
2.50€
Buy 1 'Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 70cm (85363)' now
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 30cm (85361)
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 30cm (85361)
2.00€
Buy 1 'Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 30cm (85361)' now
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 50cm (85362)
Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 50cm (85362)
2.30€
Buy 1 'Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 50cm (85362)' now
Delock
Delock
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 49.90€


.
/ Delock PWM Fan Extension Cable 4 Pin 20cm (82429)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount