e-experts.gr - Delock SlimPort/MyDP Male óå VGA Female (65551)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock SlimPort/MyDP Male óå VGA Female (65551) » Delock SlimPort/MyDP Male óå VGA Female (65551)
[65551]

ÌåôáôñïðÝáò SlimPort/MyDP óå VGA ãéá íá óõíäÝóåôå ôï tablet Þ ôï smartphone óáò óôçí ïèüíç Þ óôïí âéíôåïðñïâïëÝá óáò ðñïâÜëïíôáò âßíôåï Þ åéêüíåò! Õðïóôçñßæåé ìåôáöïñÜ Þ÷ïõ êáé åéêüíáò óå áíÜëõóç Ýùò êáé Full HD 1080p!

  • Óýíäåóç: SlimPort/MyDP Male óå VGA 15pin Female (+ Micro USB Type B Female *)
  • ÌÞêïò: 20cm 
  • Óõìâáôüôçôá: LG Optimus G Pro, LG G2, HP Chromebook 11
  • Óõóêåõáóßá: retail

 

* ç óýíäåóç Micro USB Type B Female ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá óõíäÝóåôå ôï 5V ôñïöïäïôéêü ôïõ tablet Þ ôïõ smartphone óáò (ìå áõôüí ôïí ôñüðï ôñïöïäïôåßôáé ôáõôü÷ñïíá ìå ôÜóç ñÝõìáôïò êáé ç óõóêåõÞ SlimPort êáé ôï tablet Þ ôï smartphone óáò)


 22.50€ 
:
Delock SlimPort/MyDP Male óå VGA Female (65551)
Delock SlimPort/MyDP Male óå VGA Female (65551)Delock SlimPort/MyDP Male óå VGA Female (65551)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock SlimPort/MyDP Male óå VGA Female (65551)
Delock SlimPort/MyDP Male óå HDMI Female (65468)
Delock SlimPort/MyDP Male óå HDMI Female (65468)
24.90€
Buy 1 'Delock SlimPort/MyDP Male óå HDMI Female (65468)' now
Delock
Delock
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8100 (4 Core, 3.6GHz) ...
: 509.90€


.
/ Delock SlimPort/MyDP Male óå VGA Female (65551)
ssl seal
Novaware