e-experts.gr - Delock USB 2.0 Data Cable M/M 2m Black (84897)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock USB 2.0 Data Cable M/M 2m Black (84897) » Delock USB 2.0 Data Cable M/M 2m Black (84897)
[84897]

ÄéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï USB-A 2.0 óå USB-B 2.0 ãéá óýíäåóç ðåñéöåñåéáêþí üðùò åêôõðùôÝò Þ ðïëõìç÷áíÞìáôá óôïí õðïëïãéóôÞ óáò. ÄéáèÝôåé ðçíßï öåññßôç ãéá ìåßùóç èïñýâùí êáé ðáñåìâïëþí!

  • Óýíäåóç: USB 2.0 Type A Male (áñóåíéêü) óå USB 2.0 Type B (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 4 mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 28 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 24 AWG
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: 480 Mb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 2m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 3.50€ 
:
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 2m Black (84897)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB 2.0 Data Cable M/M 2m Black (84897)
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 0.5m Black (84894)
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 0.5m Black (84894)
1.90€
Buy 1 'Delock USB 2.0 Data Cable M/M 0.5m Black (84894)' now
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 1.5m Black (84896)
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 1.5m Black (84896)
2.90€
Buy 1 'Delock USB 2.0 Data Cable M/M 1.5m Black (84896)' now
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 1m Black (84895)
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 1m Black (84895)
2.50€
Buy 1 'Delock USB 2.0 Data Cable M/M 1m Black (84895)' now
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 5m Black (84899)
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 5m Black (84899)
6.90€
Buy 1 'Delock USB 2.0 Data Cable M/M 5m Black (84899)' now
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 3m Black (84898)
Delock USB 2.0 Data Cable M/M 3m Black (84898)
4.50€
Buy 1 'Delock USB 2.0 Data Cable M/M 3m Black (84898)' now
Belkin USB 2.0 Data Cable 1.8m Grey (F3U133b06)
Belkin USB 2.0 Data Cable 1.8m Grey (F3U133b06)
2.50€
Buy 1 'Belkin USB 2.0 Data Cable 1.8m Grey (F3U133b06)' now
Delock
Delock
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Delock USB 2.0 Data Cable M/M 2m Black (84897)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid