e-experts.gr - Delock USB 3.0 Data Cable M/M 3m Blue (82581)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock USB 3.0 Data Cable M/M 3m Blue (82581) » Delock USB 3.0 Data Cable M/M 3m Blue (82581)
[82581]

ÄéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï USB-A 3.0 óå USB-B 3.0 áãùãïý ÷áëêïý ãéá óýíäåóç ðåñéöåñåéáêþí üðùò åêôõðùôÝò Þ ðïëõìç÷áíÞìáôá óôïí õðïëïãéóôÞ óáò!

  • Óýíäåóç: USB 3.0 Type A Male (áñóåíéêü) óå USB 3.0 Type B (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 5.5 mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 28 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 24 AWG
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: 5 Gb/s
  • ×ñþìá: ìðëå
  • ÌÞêïò: 3m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 9.90€ 
:
Delock USB 3.0 Data Cable M/M 3m Blue (82581)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB 3.0 Data Cable M/M 3m Blue (82581)
Delock USB 3.0 Data Cable M/M 1m Blue (82580)
Delock USB 3.0 Data Cable M/M 1m Blue (82580)
6.90€
Buy 1 'Delock USB 3.0 Data Cable M/M 1m Blue (82580)' now
Delock USB 3.0 Data Cable M/M 2m Blue (82434)
Delock USB 3.0 Data Cable M/M 2m Blue (82434)
7.50€
Buy 1 'Delock USB 3.0 Data Cable M/M 2m Blue (82434)' now
Delock USB 3.0 Data Cable M/M 5m Blue (82582)
Delock USB 3.0 Data Cable M/M 5m Blue (82582)
11.90€
Buy 1 'Delock USB 3.0 Data Cable M/M 5m Blue (82582)' now
Delock
Delock
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Delock USB 3.0 Data Cable M/M 3m Blue (82581)
ssl seal
Novaware