e-experts.gr - Delock USB-A 2.0 Male _ USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250) » Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250)
[83250]

Êáëþäéï USB-A 2.0 óå Micro USB-B 2.0 ãéá óýíäåóç ðåñéöåñåéáêþí üðùò êéíçôÜ ôçëÝöùíá Þ tablet óôïí õðïëïãéóôÞ óáò Þ óå Ýíáí USB öïñôéóôÞ. ÄéáèÝôåé öåññßôç ãéá ìåßùóç èïñýâùí êáé ðáñåìâïëþí, åðß÷ñõóåò åðáöÝò êáé ôï âýóìá Micro USB åßíáé õðü ãùíßá 270° ãéá íá ìðïñåßôå íá ôï ôïðïèåôÞóåôå óå èýñåò Micro USB ìå äýóêïëç ðñüóâáóç!

  • Óýíäåóç: USB 2.0 Type A Male (áñóåíéêü) óå Micro USB 2.0 Type B Male (áñóåíéêü)
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 28 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 28 AWG
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 1m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 4.90€ 
:
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB-A 2.0 Male _ USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male Coiled 60cm (83162)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male Coiled 60cm (83162)
3.50€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male Coiled 60cm (83162)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (83382)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (83382)
4.90€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (83382)' now
Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (83383)
Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (83383)
5.50€
Buy 1 'Delock EASY USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (83383)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (82299)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (82299)
3.90€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (82299)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83147)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83147)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83147)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83148)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83148)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 90° 1m (83148)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 270° 1m (83250)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount