e-experts.gr - Delock USB-A 2.0 Male _ USB 2.0 Micro-B Male 5m (84910)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 5m (84910) » Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 5m (84910)
[84910]

Êáëþäéï USB-A 2.0 óå Micro USB-B 2.0 ãéá óýíäåóç ðåñéöåñåéáêþí üðùò êéíçôÜ ôçëÝöùíá Þ tablet óôïí õðïëïãéóôÞ óáò Þ óå Ýíáí USB öïñôéóôÞ. ÄéáèÝôåé ðçíßï öåññßôç ãéá ìåßùóç èïñýâùí êáé ðáñåìâïëþí!

  • Óýíäåóç: USB 2.0 Type A Male (áñóåíéêü) óå Micro USB 2.0 Type B Male (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 4 mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 28 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 24 AWG
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: 480 Mb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 5m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 6.90€ 
:
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 5m (84910)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB-A 2.0 Male _ USB 2.0 Micro-B Male 5m (84910)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 0.5m (84900)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 0.5m (84900)
2.50€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 0.5m (84900)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1.5m (84902)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1.5m (84902)
3.90€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1.5m (84902)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (84901)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (84901)
3.50€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 1m (84901)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (84903)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (84903)
4.50€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 2m (84903)' now
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 3m (84909)
Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 3m (84909)
5.50€
Buy 1 'Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 3m (84909)' now
Delock
Delock
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8130U (2.2GHz - Turbo Bo ...
: 639.90€


.
/ Delock USB-A 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Male 5m (84910)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid