e-experts.gr - Delock USB-C 2.0 Male _ USB 2.0 Mini-B Male 1m (83603)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Mini-B Male 1m (83603) » Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Mini-B Male 1m (83603)
[83603]

Êáëþäéï USB-C 2.0 óå USB 2.0 Mini-B ãéá óýíäåóç ðåñéöåñåéáêþí óå õðïëïãéóôÞ ìå èýñá USB-C!

  • Óýíäåóç: USB-C 2.0 Male (áñóåíéêü) óå USB 2.0 Type Mini-B Male  (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 3 mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 30 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 24 AWG
  • Áíôßóôáóç: 5.1 kÙ
  • Ñåýìá Åîüäïõ: Ýùò 500 mÁ
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: 480 Mb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 1m
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 6.90€ 
:
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Mini-B Male 1m (83603)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Mini-B Male 1m (83603)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB-C 2.0 Male _ USB 2.0 Mini-B Male 1m (83603)
Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)
Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)
6.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)
5.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)
5.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 1m (83673)
Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 1m (83673)
7.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 1m (83673)' now
Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 0.5m (83333)
Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 0.5m (83333)
5.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 0.5m (83333)' now
Delock
Delock
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Mini-B Male 1m (83603)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid