e-experts.gr - Delock USB-C 2.0 Male _ USB 2.0 Type B Male 2m (83330)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 2m (83330) » Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 2m (83330)
[83330]

Êáëþäéï USB-C 2.0 óå USB-B 2.0 ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò ãéá óýíäåóç ðåñéöåñåéáêþí óå õðïëïãéóôÞ ìå èýñá USB-C!

  • Óýíäåóç: USB-C 2.0 Male (áñóåíéêü) óå USB 2.0 Type B Male  (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 3.5 mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 28 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò: 22 AWG
  • Áíôßóôáóç: 5.1 kÙ
  • Ñåýìá Åîüäïõ: Ýùò 3 Á
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: 480 Mb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 2m
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 7.50€ 
:
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 2m (83330)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB-C 2.0 Male _ USB 2.0 Type B Male 2m (83330)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)
5.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)' now
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)
8.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)' now
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)
8.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)' now
Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)
Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)
14.90€
Buy 1 'Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)' now
Kanex USB-C 3 > USB-B 3.0 1.2m White (KU3CSB111M)
Kanex USB-C 3 > USB-B 3.0 1.2m White (KU3CSB111M)
16.90€
Buy 1 'Kanex USB-C 3 > USB-B 3.0 1.2m White (KU3CSB111M)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
39.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)' now
Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)
Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)
6.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 2m (83327)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 2m (83327)
7.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 2m (83327)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)
5.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)' now
Delock
Delock
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
LifeProof iPhone 6 / 6s fre Case Avalanche White (77-52564)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 49.90€


.
/ Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 2m (83330)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad