e-experts.gr - Delock USB-C 2.0 Male _ USB-C 2.0 Male 2m (83332)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » USB » Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 2m (83332) » Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 2m (83332)
[83332]

Êáëþäéï USB-C 2.0 äéðëÞò èùñÜêéóçò ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò ãéá íá óõíäÝóåôå óõóêåõÝò ìå èýñá USB Type-C, ð.÷. Ýíá smartphone, óå Ýíá PC Þ öïñçôü õðïëïãéóôÞ ðïõ öÝñåé èýñá USB Type-C!

  • Óýíäåóç: USB-C 2.0 Male (áñóåíéêü) óå USB-C 2.0 Male  (áñóåíéêü)
  • ÄéÜìåôñïò Êáëùäßïõ: 4 mm
  • ÃñáììÞ ÄåäïìÝíùí: 28 AWG
  • ÃñáììÞ Ôñïöïäïóßáò:  23 AWG
  • Ñåýìá Åîüäïõ: Ýùò 3 A
  • Ñõèìüò ÌåôáöïñÜò ÄåäïìÝíùí: 480 Mb/s
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • ÌÞêïò: 2m 
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 9.50€ 
:
Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 2m (83332)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB-C 2.0 Male _ USB-C 2.0 Male 2m (83332)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)
5.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female (65678)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Micro-B Female 15cm (65578)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Female 15cm (65579)' now
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)
8.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)' now
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)
8.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)' now
Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)
Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)
14.90€
Buy 1 'Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)' now
Kanex USB-C 3 > USB-B 3.0 1.2m White (KU3CSB111M)
Kanex USB-C 3 > USB-B 3.0 1.2m White (KU3CSB111M)
16.90€
Buy 1 'Kanex USB-C 3 > USB-B 3.0 1.2m White (KU3CSB111M)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
39.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)' now
Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)
Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)
6.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > Micro-B USB 2.0 Male 1m (83602)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 0.5m (83672)
Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 0.5m (83672)
6.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 0.5m (83672)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 1m (83673)
Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 1m (83673)
7.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 1m (83673)' now
Delock
Delock
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
ÔñéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï áãùãïý ÷áë ...
: 8.50€


.
/ Delock USB-C 2.0 Male > USB-C 2.0 Male 2m (83332)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid