e-experts.gr - Delock USB-C 3 Male _ HDMI Female 4K 30Hz (62729)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729) » Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
[62729]

ÐñïóáñìïãÝáò êáôÜëëçëïò ãéá ôç óýíäåóç ìéáò ïèüíçò Þ ôçëåüñáóçò HDMI óå Ýíáí õðïëïãéóôÞ ìå äéáóýíäåóç USB-C! Õðïóôçñßæåé åíáëëáêôéêÞ ëåéôïõñãßá DisplayPort êáé óõíåðþò ìðïñåß íá óõíäÝåôáé óå äéÜöïñïõò öïñçôïýò õðïëïãéóôÝò üðùò Macbook, Chromebook êáé Üëëïé. Åðßóçò ìðïñåß íá ëåéôïõñãåß ìå äéáóýíäåóç Thunderbolt 3. Õðïóôçñßæåé HDCP 1.3, ïèüíåò 3D êáé ìåôáöïñÜ Þ÷ïõ êáé åéêüíáò óå áíÜëõóç Ýùò 1920 x 1200 @ 60Hz Þ 3840 x 2160 @ 30Hz!

  • Óýíäåóç: USB Type C Male óå HDMI-A 19pin Female
  • Chipset: ST + Parade PS171
  • ÓõìâáôÜ ËåéôïõñãéêÜ: Windows 10, 8.1, 7, Windows 10 Mobile, MAC OS 10.9
  • ÌÞêïò: 20cm 
  • Óõóêåõáóßá: retail

 39.90€ 
:
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB-C 3 Male _ HDMI Female 4K 30Hz (62729)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)
49.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)' now
Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)
Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)
14.90€
Buy 1 'Kanex USB-C 3 > USB 3.0 Female 21cm White (KU3CA107I)' now
Kanex USB-C 3 > USB-A Female 21cm Gold (KU3CAPV1-GD)
Kanex USB-C 3 > USB-A Female 21cm Gold (KU3CAPV1-GD)
19.90€
Buy 1 'Kanex USB-C 3 > USB-A Female 21cm Gold (KU3CAPV1-GD)' now
Kanex USB-C 3 > USB-A Female 21cm Space Gray (KU3CAPV1-SG)
Kanex USB-C 3 > USB-A Female 21cm Space Gray (KU3CAPV1-SG)
19.90€
Buy 1 'Kanex USB-C 3 > USB-A Female 21cm Space Gray (KU3CAPV1-SG)' now
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)
8.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)
4.90€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 1m (83600)' now
Delock Thunderbolt 3 20Gb/s USB C 3 Gen 2 Male 1m (84845)
Delock Thunderbolt 3 20Gb/s USB C 3 Gen 2 Male 1m (84845)
42.90€
Buy 1 'Delock Thunderbolt 3 20Gb/s USB C 3 Gen 2 Male 1m (84845)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 2m (83327)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 2m (83327)
7.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type A Male 2m (83327)' now
Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)
Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)
49.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)
64.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)' now
Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)
Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)
56.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
36.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)
41.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)' now
Delock
Delock
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8130U (2.2GHz - Turbo Bo ...
: 639.90€


.
/ Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad