e-experts.gr - Delock USB-C 3 Male _ HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258) » Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
[85258]

ÊáëÜäùéï ìå åðß÷ñõóåò åðáöÝò êáôÜëëçëï ãéá óýíäåóç ìéáò ïèüíçò Þ ôçëåüñáóçò HDMI óå Ýíáí õðïëïãéóôÞ ìå äéáóýíäåóç USB-C! Õðïóôçñßæåé åíáëëáêôéêÞ ëåéôïõñãßá DisplayPort (DP Alternate Mode) êáé ìðïñåß íá óõíäåèåß óå äéÜöïñïõò öïñçôïýò õðïëïãéóôÝò üðùò Macbook, Chromebook êáé Üëëïé. Åðßóçò ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé êáé ìå äéáóýíäåóç Thunderbolt 3. Õðïóôçñßæåé HDCP 1.4 & ïèüíåò 3D êáé ìåôáöïñÜ Þ÷ïõ êáé åéêüíáò óå áíÜëõóç Ýùò 3840 x 2160 @ 30Hz!

  • Åßóïäïò: USB Type C Male (áñóåíéêü) óõìâáôÞ ìå Thunderbolt 3 & DP Alternate Mode
  • ¸îïäïò: HDMI Type A 19pin Male (áñóåíéêü)
  • Chipset: Parade PS171 + Cypress
  • ÁíÜëõóç: Ýùò 1920 x 1200 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz
  • ÓõìâáôÜ ËåéôïõñãéêÜ: Windows 10, 8.1, 8, 7, Linux Kernel 4.x.x, MAC OS 10.12
  • ÌÞêïò: 1m 
  • Óõóêåõáóßá: retail box

 36.90€ 
:
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB-C 3 Male _ HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
Delock Audio Adapter USB-C 2.0 > Stereo Jack M/F Black (65842)
Delock Audio Adapter USB-C 2.0 > Stereo Jack M/F Black (65842)
16.90€
Buy 1 'Delock Audio Adapter USB-C 2.0 > Stereo Jack M/F Black (65842)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)
41.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)
64.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)' now
Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)
Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)
56.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)' now
Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)
Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)
49.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
39.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)
49.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)' now
Delock
Delock
OtterBox iPad mini 4 Defender Black (77-52771)
OtterBox iPad mini 4 Defender Black (77-52771)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 69.90€


.
/ Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
ssl seal
Novaware