e-experts.gr - Delock USB-C 3 Male _ VGA Female (62796)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796) » Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)
[62796]

ÐñïóáñìïãÝáò êáôÜëëçëïò ãéá ôç óýíäåóç ìéáò ïèüíçò Þ ôçëåüñáóçò VGA óå Ýíáí õðïëïãéóôÞ ìå äéáóýíäåóç USB-C! Õðïóôçñßæåé åíáëëáêôéêÞ ëåéôïõñãßá DisplayPort (DP Alternate Mode) êáé ìðïñåß íá óõíäåèåß óå äéÜöïñïõò öïñçôïýò õðïëïãéóôÝò üðùò Macbook, Chromebook êáé Üëëïé. Åðßóçò ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé êáé ìå äéáóýíäåóç Thunderbolt 3. ÌåôáöÝñåé åéêüíá óå áíÜëõóç Ýùò 2560 x 1600 @ 60Hz!

  • Åßóïäïò: USB Type C Male (áñóåíéêü) óõìâáôÞ ìå Thunderbolt 3 & DP Alternate Mode
  • ¸îïäïò: VGA 15pin Female (èçëõêü)
  • Chipset: Analogix ANX9847
  • ÁíÜëõóç: Ýùò WQXGA 2560 x 1600 @ 60 Hz
  • ÓõìâáôÜ ËåéôïõñãéêÜ: Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows 10 Mobile, MAC OS 10.11.4
  • ÌÞêïò: 8cm 
  • Óõóêåõáóßá: retail box

 56.90€ 
:
Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)
Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock USB-C 3 Male _ VGA Female (62796)
Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)
Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)
49.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > DisplayPort Female 4K 60Hz (62748)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)
39.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62729)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)
64.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 30Hz (62795)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)
49.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Female 4K 60Hz (62730)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)
36.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 1m (85258)' now
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)
Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)
41.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > HDMI Male 4K 30Hz 2m (85259)' now
Delock
Delock
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
LifeProof Galaxy S8+ fre Case Black (77-54833)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Delock USB-C 3 Male > VGA Female (62796)
ssl seal
Spigen F300W Wireless Charging Pad