e-experts.gr - Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » Êáëþäéá » Åéêüíáò » Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290) » Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290)
[65290]

ÌåôáôñïðÝáò VGA ìå ãùíßá 270° ãéá íá ïäçãÞóåôå ôçí Ýîïäï ôçò ïèüíçò Þ ôïõ âéíôåïðñïâïëÝá óáò. ×ñçóéìïðïéåßóôå ôïí óôéò ðåñéðôþóåéò üðïõ äåí ìðïñåßôå ëüãù ÷þñïõ Þ äýóêïëçò ðñüóâáóçò íá óõíäÝóåôå Ýíá VGA êáëþäéï óå åõèåßá.

  • Óýíäåóç: VGA 15pin Male (áñóåíéêü) óå VGA 15pin Female (èçëõêü)
  • ×ñþìá: ìáýñï
  • Óõóêåõáóßá: poly bag

 6.50€ 
:
Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290)
Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65247)
Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65247)
6.50€
Buy 1 'Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65247)' now
Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65289)
Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65289)
6.50€
Buy 1 'Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65289)' now
Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65171)
Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65171)
6.50€
Buy 1 'Delock VGA Adapter M/F 90° Ángled (65171)' now
Delock VGA Cable Male / Male 2m Ángled (83173)
Delock VGA Cable Male / Male 2m Ángled (83173)
6.90€
Buy 1 'Delock VGA Cable Male / Male 2m Ángled (83173)' now
Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Down (65071)
Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Down (65071)
3.90€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Down (65071)' now
Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072)
Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072)
3.90€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI M/F 90° Ángled Up (65072)' now
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Right (65661)
Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Right (65661)
6.50€
Buy 1 'Delock Adapter HDMI M/F 90° 4K Ángled Right (65661)' now
Delock
Delock
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-8130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8130U (2.2GHz - Turbo Bo ...
: 639.90€


.
/ Delock VGA Adapter M/F 270° Ángled (65290)
ssl seal
Novaware