e-experts.gr - Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Apple » iPhone X » Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK) » Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)
[IPH-1640-SMK]

Ç èÞêç NGP ôçò Incipio åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá íá åöáñìüæåé ôÝëåéá óôï iPhone X êáé íá ôï ðñïóôáôåýåé áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç ÷ùñßò íá ðñïóèÝôåé åðéðëÝïí üãêï óôç óõóêåõÞ óáò! ÊáôáóêåõáóìÝíç áðü ðïëõìåñÝò åëáóôéêü õëéêü Flex2O åßíáé åëáóôéêÞ, åýêáìðôç êáé áðáëÞ óôçí áöÞ ìå ìáô åðéöÜíåéá åîùôåñéêÜ ãéá êáëýôåñï êñÜôçìá. Ôï áõîçìÝíï ÷åßëïò ðåñéìåôñéêÜ ðñïóôáôåýåé ôçí ïèüíç óå ìßá ðôþóç ìå ôçí ìðñïóôéíÞ üøç óôï Ýäáöïò! Óáò åîáóöáëßæåé ðñüóâáóç óôá ðëÞêôñá, ôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç êáé ôçí ðßóù êÜìåñá.

  • Óõìâáôüôçôá: iPhone X
  • ×ñþìá: çìéäéáöáíÝò ìáýñï (smoke)

 18.90€ 
:
Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)
Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)
Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)
OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)
OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)
24.90€
Buy 1 'OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)' now
Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)
Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)
9.90€
Buy 1 'Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)' now
Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)
Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)
9.90€
Buy 1 'Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)' now
Incipio
Incipio
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
HP 290 G1 SFF i3 8100/4GB/128GB SSD/Win10Pro (3ZE03EA)
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 8100 (4 Core, 3.6GHz) ...
: 509.90€


.
/ Incipio iPhone X NGP Smoke (IPH-1640-SMK)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid