e-experts.gr - Kingston microSDHC 8GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/8GB)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÐåñéöåñåéáêÜ » ÊÜñôåò ÌíÞìçò » Kingston microSDHC 8GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/8GB) » Kingston microSDHC 8GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/8GB)
[SDC4/8GB]
  • Ôýðïò: microSDHC (ðåñéëáìâÜíåé microSDHC óå SD ìåôáôñïðÝá)
  • ×ùñçôéêüôçôá: 8GB
  • Class: 4 
  • Ôá÷ýôçôá ÅããñáöÞò: 4MB / sec
  • Åããýçóç: Lifetime

 5.90€ 
:
Kingston microSDHC 8GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/8GB)

: åíôüò 2-3 åñãÜóéìùí çìåñþí

:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Kingston microSDHC 8GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/8GB)
Kingston microSDHC 16GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/16GB)
Kingston microSDHC 16GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/16GB)
10.90€
Buy 1 'Kingston microSDHC 16GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/16GB)' now
Kingston microSDHC 32GB Class 10 + SD Adapter (SDC10/32GB)
Kingston microSDHC 32GB Class 10 + SD Adapter (SDC10/32GB)
16.90€
Buy 1 'Kingston microSDHC 32GB Class 10 + SD Adapter (SDC10/32GB)' now
Kingston
Kingston
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Kingston microSDHC 8GB Class 4 + SD Adapter (SDC4/8GB)
ssl seal
Spigen iPhone 6s Ultra Hybrid