e-experts.gr - OKI B512dn
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÅêôõðùôéêÜ » ÅêôõðùôÝò » Laser Printers » OKI B512dn » OKI B512dn
[Â512dn]
 • Ôå÷íïëïãßá åêôýðùóçò: áóðñüìáõñïò laser A4
 • ÌÝãéóôç ðïéüôçôá åêôýðùóçò: 1200 x 1200dpi
 • Tá÷ýôçôá áóðñüìáõñçò åêôýðùóçò: Ýùò 45 óåëßäåò áíÜ ëåðôü
 • Åêôýðùóç 1çò óåëßäáò: óå ëéãüôåñï áðü 4.5 äåõôåñüëåðôá
 • ÅíóùìáôùìÝíç ìíÞìç: 512MB, 3GB eMMC
 • Ôá÷ýôçôá åðåîåñãáóôÞ: 667MHz
 • Åßäç ÷áñôéïý: äßóêïò 1 & äßóêïò 2 (ðñïáéñåôéêüò): A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; äßóêïò multipurpose: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Envelopes (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6), Custom sizes; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, up to Legal 14, Executive
 • ÂÜñïò ÷áñôéïý: äßóêïò 1, äßóêïò 2 (ðñïáéñåôéêüò) & duplex: 60g/m²  Ýùò 120g/m²; äßóêïò multipurpose: 64g/m²  Ýùò 163g/m²
 • ×ùñçôéêüôçôá åéóüäïõ: äßóêïò 1: 530 öýëëá (80g/m²), äßóêïò multipurpose: 100 öýëëá (80g/m²), äßóêïò 2 (ðñïáéñåôéêüò): 530 öýëëá (80g/m²)
 • ×ùñçôéêüôçôá åîüäïõ: 150 öýëëá 80g/m² face down, 100 öýëëá 80g/m²  face up
 • Åêôýðùóç äýï üøåùí: áõôüìáôç
 • Óõíäåóéìüôçôá: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 BaseT Ethernet
 • Ãëþóóåò: PCL5e, PCL6(XL), Postscript 3 Emulation, XPS, Epson FX, IBM PPR, PDF v1.7
 • ÓõìâáôÜ ëåéôïõñãéêÜ: Windows 8.1 (32/64bit), 8 (32/64bit) / 7 (32/64bit) / Vista SP1 & SP2 (32/64bit) / Server 2008 (32/64bit), Server 2008 R2 (64bit), Server 2012 (64bit), Server 2012 R2 (32/64bit); Mac OS X 10.6.8 - 10.9; PPDs for Linux
 • Ìçíéáßá áðüäïóç (ìÝãéóôç): 100.000 óåëßäåò áíÜ ìÞíá
 • Ìçíéáßá áðüäïóç (ðñïôåéíüìåíç): Ýùò 5.500 óåëßäåò áíÜ ìÞíá
 • ÄéáóôÜóåéò (ÕxÐxÂ): 286 x 387 x 394 mm
 • Áíáëþóéìá Óõóêåõáóßáò: toner 2.000 óåëßäùí
 • ÂÜñïò: 13kg 
 • Åããýçóç: 3 Ýôç ìå åããñáöÞ óôï www.oki3yw.gr

 559.90€  279.90€ 
:
OKI B512dn

: áíáìÝíåôáé óå 1 åâäïìÜäá ðåñßðïõ

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - OKI B512dn
OKI 45807102 Toner Black 3K
OKI 45807102 Toner Black 3K
86.90€
Buy 1 'OKI 45807102 Toner Black 3K' now
OKI 45807106 Toner Black 7K
OKI 45807106 Toner Black 7K
139.90€
Buy 1 'OKI 45807106 Toner Black 7K' now
OKI 45807111 Toner Black 12K
OKI 45807111 Toner Black 12K
194.90€
Buy 1 'OKI 45807111 Toner Black 12K' now
OKI 44574302 Image Drum 25K
OKI 44574302 Image Drum 25K
124.90€
Buy 1 'OKI 44574302 Image Drum 25K' now
Global Office Paper A4 80gr 500ö
Global Office Paper A4 80gr 500ö
3.90€
Buy 1 'Global Office Paper A4 80gr 500ö' now
MultiCopy Original White A4 80gr 500ö
MultiCopy Original White A4 80gr 500ö
4.50€
Buy 1 'MultiCopy Original White A4 80gr 500ö' now
OKI
OKI
OtterBox iPad 5th/6th Gen Defender Black (77-55876)
OtterBox iPad 5th/6th Gen Defender Black (77-55876)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ OKI B512dn
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount