e-experts.gr - OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Apple » iPhone X » OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237) » OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)
[77-57237]

Ç èÞêç Strada Folio ôçò OtterBox åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá íá åöáñìüæåé ôÝëåéá óôï iPhone X êáé íá ôï ðñïóôáôåýåé óôéò ðéï áêñáßåò êáé äýóêïëåò óõíèÞêåò! Ìå 3 åðßðåäá ðñïóôáóßáò ôï óåô ðåñéëáìâÜíåé ìßá åîùôåñéêÞ óôñþóç ãíÞóéïõ äÝñìáôïò ìå åóùôåñéêÞ åíßó÷õóç áðü õáëïâÜìâáêá, ìßá åóùôåñéêÞ óôñþóç èåñìïðëáóôéêïý åëáóôïìåñïýò (TPE) ãéá íá áðïññïöÜ ôïõò êñáäáóìïýò êáé ìßá åóùôåñéêÜ ðåñéìåôñéêÞ óôñþóç óêëçñïý ðïëõáíèñáêéêïý ðëáóôéêïý. ÐáñÝ÷åé ïëïêëçñùìÝíç ðñïóôáóßá ãéá ôç óõóêåõÞ óïõ åîáóöáëßæïíôáò ðñüóâáóç óôá âáóéêÜ ðëÞêôñá, ôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç êáé ôçí ðßóù êÜìåñá. ¸÷åé åóùôåñéêÞ åðÝíäõóç áðü ìéêñïÀíåò êáé õðïäï÷Þ ãéá ðéóôùôéêÞ êÜñôá.

  • Óõìâáôüôçôá: iPhone X
  • ×ñþìá: ìáýñï (shadow)

 49.90€ 
:
OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)
OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)
OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)
OtterBox iPhone X Strada Folio Espresso (77-57238)
OtterBox iPhone X Strada Folio Espresso (77-57238)
49.90€
Buy 1 'OtterBox iPhone X Strada Folio Espresso (77-57238)' now
OtterBox iPhone X Strada Folio Soft Opal (77-57239)
OtterBox iPhone X Strada Folio Soft Opal (77-57239)
49.90€
Buy 1 'OtterBox iPhone X Strada Folio Soft Opal (77-57239)' now
OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)
OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)
24.90€
Buy 1 'OtterBox iPhone X Alpha Glass Screen Protector (77-57161)' now
Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)
Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)
9.90€
Buy 1 'Hofi iPhone X Glass PRO+ Screen Protector (99835644)' now
Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)
Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)
9.90€
Buy 1 'Just Wireless USB Car Charger 2.4A White (6306)' now
OtterBox
OtterBox
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ OtterBox iPhone X Strada Folio Shadow (77-57237)
ssl seal
Novaware