e-experts.gr - Skech iPhone 7 Tempered Glass (SK28-GLP-1)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Apple » iPhone 8 / 7 » Skech iPhone 7 Tempered Glass (SK28-GLP-1) » Skech iPhone 7 Tempered Glass (SK28-GLP-1)
[SK28-GLP-1]

Ôï óêëçñõìÝíï ãõáëß (tempered glass) GLASS ôçò Skech åßíáé ó÷åäéáóìÝíï ãéá íá åöáñìüæåé óùóôÜ óôá iPhone 7, 6s & êáé íá ðñïóôáôåýåé ôçí ïèüíç ôïõò áðü ãñáôæïõíéÝò êáé ÷ôõðÞìáôá! Ìå 2.5D óôñïããõëåìÝíåò Üêñåò, óêëçñüôçôá 9H êáé ðÜ÷ïò 0.3mm äéáôçñåß ôçí åõêñßíåéá ôçò ïèüíçò, åöáñìüæåôáé åýêïëá êáé óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôçí êÜìåñá, óôïõò áéóèçôÞñåò êáé óôï áêïõóôéêü. Ç åðéöÜíåéÜ ôïõ ðñïóäßäåé áíôé÷áñáêôéêÞ éäéüôçôá, åõêïëßá óôïí êáèáñéóìü êáé áðïöõãÞ äáêôõëéêþí áðïôõðùìÜôùí. Óôç óõóêåõóßá ðåñéëáìâÜíïíôáé üëá üóá ÷ñåéÜæåóôå ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ!

  • Óõìâáôüôçôá: iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6
  • ÄéáóôÜóåéò (ÕxÐ): 12.9 x 5.8 mm
  • Ðåñéå÷üìåíï Óõóêåõáóßáò: Ýíá óêëçñõìÝíï ãõáëß ðñïóôáóßáò ãéá ôçí ïèüíç, ðáíÜêé õãñïý êáèáñéóìïý, ðáíÜêé ìéêñïÀíþí, óôßêåñ áöáßñåóçò óêüíçò

 14.90€ 
:
Skech iPhone 7 Tempered Glass (SK28-GLP-1)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Skech iPhone 7 Tempered Glass (SK28-GLP-1)
OtterBox iPhone 7 Alpha Glass Screen Protector (77-54010)
OtterBox iPhone 7 Alpha Glass Screen Protector (77-54010)
24.90€
Buy 1 'OtterBox iPhone 7 Alpha Glass Screen Protector (77-54010)' now
Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Survivor Tempered Glass (GB42954)
Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Survivor Tempered Glass (GB42954)
16.90€
Buy 1 'Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Survivor Tempered Glass (GB42954)' now
Spigen iPhone 7 Screen Protector Film Crystal (042FL20421)
Spigen iPhone 7 Screen Protector Film Crystal (042FL20421)
9.90€
Buy 1 'Spigen iPhone 7 Screen Protector Film Crystal (042FL20421)' now
OtterBox Lightning USB Cable Black 1m (78-51253)
OtterBox Lightning USB Cable Black 1m (78-51253)
24.90€
Buy 1 'OtterBox Lightning USB Cable Black 1m (78-51253)' now
XQISIT iPhone 7 / 6s / 6 Tough Screen Glass (26514)
XQISIT iPhone 7 / 6s / 6 Tough Screen Glass (26514)
9.90€
Buy 1 'XQISIT iPhone 7 / 6s / 6 Tough Screen Glass (26514)' now
Skech
Skech
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
Delock DVI-D 18+1 > HDMI Cable M/M 2m (85584)
ÔñéðëÜ èùñáêéóìÝíï êáëþäéï áãùãïý ÷áë ...
: 8.50€


.
/ Skech iPhone 7 Tempered Glass (SK28-GLP-1)
ssl seal
Novaware