e-experts.gr - Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Samsung » Galaxy S6 Edge+ » Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694) » Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)
[SGP11694]

Ç ìåìâñÜíç Screen Protector Curved Crystal ôçò Spigen åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá íá åöáñìüæåé ôÝëåéá áðü Üêñç óå Üêñç óôçí ïèüíç ôïõ Samsung Galaxy S6 Edge+ êáé íá ôçí ðñïóôáôåýåé áðü ãñáôæïõíéÝò êáé öèïñÝò! ÊáôáóêåõáóìÝíç áðü åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò ðïëõáéèõëÝíéï äéáôçñåß ôçí åõêñßíåéá ôçò ïèüíçò, åöáñìüæåôáé åýêïëá êáé óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôçí êÜìåñá, óôïõò áéóèçôÞñåò êáé óôï áêïõóôéêü. Óôç óõóêåõóßá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé äéÜöáíç ìåìâñÜíç ðñïóôáóßáò ãéá ôï ðßóù ìÝñïò ôïõ êéíçôïý óáò!

  • Óõìâáôüôçôá: Samsung Galaxy S6 Edge+
  • Ðåñéå÷üìåíï Óõóêåõáóßáò: ìßá äéÜöáíç ìåìâñÜíç ðñïóôáóßáò ãéá ôçí ïèüíç, ìßá äéÜöáíç ìåìâñÜíç ðñïóôáóßáò ãéá ôï ðßóù ìÝñïò ôïõ êéíçôïý, ðáíÜêé õãñïý êáèáñéóìïý, óôßêåñ áöáßñåóçò óêüíçò, óôßêåñ åöáñìïãÞò, ðéóôïðïéçôéêü áõèåíôéêüôçôáò

 


 14.89€ 
:
Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)
Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)
Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)
Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Flex HD (SGP11693)
Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Flex HD (SGP11693)
14.89€
Buy 1 'Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Flex HD (SGP11693)' now
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
24.90€
15.89€
Buy 1 'Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)' now
Spigen
Spigen
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
LifeProof Galaxy S8 fre Case Black (77-54825)
Ç ðéï ëåðôÞ, ç ðéï åëáöñéÜ, ç ðéï áíèåêô ...
: 59.90€


.
/ Spigen Galaxy S6 Edge+ Screen Protector Crystal (SGP11694)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount