e-experts.gr - Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Samsung » Galaxy S7 » Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014) » Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)
[555CS20014]

Ç èÞêç Slim Armor ôçò Spigen ðáñÝ÷åé åîáéñåôéêÞ ðñïóôáóßá óôï Samsung Galaxy S7 ÷ùñßò üìùò íá ðñïóèÝôåé ìåãÜëï üãêï óôç óõóêåõÞ óáò! Áðïôåëåßôáé áðü Ýíá åëáóôéêü åóùôåñéêü óôñþìá ìáô èåñìïðëáóôéêÞò ðïëõïõñåèÜíçò (TPU) ãéá íá áðïññïöÜ ôïõò êñáäáóìïýò ìå ôç âïÞèåéá ôçò ôå÷íïëïãßáò Air Cushion êáé Ýíá åîùôåñéêü óêëçñü óôñþìá ðïëõáíèñáêéêïý ðëáóôéêïý (PC) ãéá íá ðñïóôáôåýóåé ôï Galaxy S7 áðü ãñáôæïõíéÝò, öèïñÝò, ðôþóåéò Þ ÷ôõðÞìáôá. 'Å÷åé 0.6mm áõîçìÝíï ÷åßëïò ðåñéìåôñéêÜ Ýôóé þóôå íá ðñïóôáôåõôåß ôï êéíçôü óáò óå ìßá ðôþóç ìå ôçí ìðñïóôéíÞ üøç óôï Ýäáöïò! Óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç & ôçí ðßóù êÜìåñá êáé Ý÷åé åíóùìáôùìÝíç âÜóç óôÞñéîçò.

  • Óõìâáôüôçôá: Samsung Galaxy S7
  • ×ñþìá: ÷ñõóü óáìðáíéæÝ (champagne gold)

 


 19.90€ 
:
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Metal Slate (555CS20024)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Metal Slate (555CS20024)
18.89€
Buy 1 'Spigen Galaxy S7 Slim Armor Metal Slate (555CS20024)' now
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Shimmery White (555CS20013)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Shimmery White (555CS20013)
19.90€
Buy 1 'Spigen Galaxy S7 Slim Armor Shimmery White (555CS20013)' now
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Violet (555CS20015)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Violet (555CS20015)
19.90€
Buy 1 'Spigen Galaxy S7 Slim Armor Violet (555CS20015)' now
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Gunmetal (555CS20012)
Spigen Galaxy S7 Slim Armor Gunmetal (555CS20012)
13.89€
Buy 1 'Spigen Galaxy S7 Slim Armor Gunmetal (555CS20012)' now
Spigen Galaxy S7 Screen Protector Crystal (555FL20001)
Spigen Galaxy S7 Screen Protector Crystal (555FL20001)
9.90€
Buy 1 'Spigen Galaxy S7 Screen Protector Crystal (555FL20001)' now
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)
24.90€
15.89€
Buy 1 'Spigen S520W Wired Selfie Stick (SGP11799)' now
Hofi Galaxy S7 Glass PRO+ Screen Protector (99998738)
Hofi Galaxy S7 Glass PRO+ Screen Protector (99998738)
9.90€
Buy 1 'Hofi Galaxy S7 Glass PRO+ Screen Protector (99998738)' now
Spigen
Spigen
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
OtterBox iPad Pro 10.5'' Defender Black (77-55780)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€


.
/ Spigen Galaxy S7 Slim Armor Champagne Gold (555CS20014)
ssl seal
Spigen Magnetic Air Vent Mount