e-experts.gr - Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » ÈÞêåò » SmartPhone » Apple » iPhone 6 / 6s » Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788) » Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)
[SGP11788]

Ç èÞêç Ultra Hybrid TECH ôçò Spigen Ý÷åé ìéíéìáëéóôéêÞ ó÷åäßáóç êáé åöáñìüæåé ôÝëåéá óôá iPhone 6 & 6s ðñïóôáôåýïíôÜò ôá áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç! ÊáôáóêåõáóìÝíç ðåñéìåôñéêÜ áðü åëáóôéêÞ & åýêáìðôç èåñìïðëáóôéêÞ ðïëõïõñåèÜíç (TPU) áðïññïöÜ ôïõò êñáäáóìïýò ìå ôç âïÞèåéá ôçò íÝáò ôå÷íïëïãßáò Synergy Technology ðñïóôáôåýïíôáò ôá iPhone 6 & 6s áðü ãñáôæïõíéÝò, öèïñÝò, ðôþóåéò Þ ÷ôõðÞìáôá. H ðßóù üøç áðïôåëåßôáé áðü äéáöáíÝò óêëçñü ðïëõáíèñáêéêü ðëáóôéêü áíáäåéêíýïíôáò ôï ëïãüôõðï ôçò Apple. ¸÷åé 0.8mm áõîçìÝíï ÷åßëïò ðåñéìåôñéêÜ Ýôóé þóôå íá ðñïóôáôåõôåß ôï êéíçôü óáò óå ìßá ðôþóç ìå ôçí ìðñïóôéíÞ üøç óôï Ýäáöïò êáé 4 ðïäáñÜêéá óôéò ãùíßåò ôçò ðßóù üøçò ãéá íá õðåñõøþíåôáé ç óõóêåõÞ óáò êáôá 0.6mm áðü ìßá åðéöÜíåéá üôáí ôï ôïðïèåôåßôå ìå ôçí ðßóù üøç! Óáò åîáóöáëßæåé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôéò èýñåò äéáóýíäåóçò, ôçí ïèüíç & ôçí ðßóù êÜìåñá êáé ðñüóâáóç óôá ðëÞêôñá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ Þ÷ïõ êáé åêêßíçóçò ôçò óõóêåõÞò óáò!

  • Óõìâáôüôçôá: iPhone 6, iPhone 6s
  • ×ñþìá: äéáöáíÝò / ñïæ (crystal rose)

 


 24.90€ 
:
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)

: áõèçìåñüí áðïóôïëÞ Þ áõèçìåñüí ðáñáëáâÞ áðü ôï êáôÜóôçìá (åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò)

.
:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Orange (SGP11602)
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Orange (SGP11602)
19.90€
Buy 1 'Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Orange (SGP11602)' now
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal White (SGP11740)
Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal White (SGP11740)
24.90€
Buy 1 'Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal White (SGP11740)' now
Case-Mate iPhone 6 / 6s Screen Protector (CM031521)
Case-Mate iPhone 6 / 6s Screen Protector (CM031521)
7.50€
Buy 1 'Case-Mate iPhone 6 / 6s Screen Protector (CM031521)' now
XQISIT iPhone 6 / 6s Tough Screen Glass (18229)
XQISIT iPhone 6 / 6s Tough Screen Glass (18229)
9.90€
Buy 1 'XQISIT iPhone 6 / 6s Tough Screen Glass (18229)' now
Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Survivor Tempered Glass (GB42954)
Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Survivor Tempered Glass (GB42954)
16.90€
Buy 1 'Griffin iPhone 7 / 6s / 6 Survivor Tempered Glass (GB42954)' now
XQISIT iPhone 7 / 6s / 6 Tough Screen Glass (26514)
XQISIT iPhone 7 / 6s / 6 Tough Screen Glass (26514)
9.90€
Buy 1 'XQISIT iPhone 7 / 6s / 6 Tough Screen Glass (26514)' now
Spigen
Spigen
OtterBox iPad Pro 9.7'' / iPad Air 2 UnlimitEd (77-55410)
OtterBox iPad Pro 9.7'' / iPad Air 2 UnlimitEd (77-55410)
Ç èÞêç UnlimitEd ôçò OtterBox åßíáé ...
: 69.90€


.
/ Spigen iPhone 6 / 6s Ultra Hybrid TECH Crystal Rose (SGP11788)
ssl seal
Novaware